Затоплянето на климата увеличава риска от наводнения


Затоплянето на климата увеличава риска от наводнения
Колаж: telegraf.news
12 Септември 2023, Вторник


България попада в един от районите със засилени тенденции към увеличаване на честотата на екстремните климатични явления – засушавания, проливни валежи, гръмотевични бури и градушки

Автор: Емил Гачев

България попада в един от районите със засилени тенденции към затопляне и увеличаване на честотата на екстремните метеорологични и климатични явления – засушавания, случаи с проливни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Наводненията са природни процеси, които най-често се превръщат в бедствия, свързани с човешки жертви и материални щети. Причините за това са както с природен, така и с антропогенен характер.

В последните десетилетия в България наводненията са често явление. Климатичните промени могат да променят техните характеристики – чрез промените в количеството и интензивността на валежите, чрез нарастването на относителния дял на дъждовете за сметка на снеговалежите, както и чрез промените в овлажнението на почвата.

След средата на 90-те години на ХХ век в повечето части на страната е установено известно повишение на годишните валежни суми, но по-същественото е, че се променя характерът на разпределение на валежите: годишната сума се концентрира в няколко по-краткотрайни, но по-интензивни извалявания, което силно увеличава риска от наводнения при еднакви други условия.

Освен това затоплянето на климата, поне по отношение на умерените ширини, води от една страна до преобладаване в продължителни периоди от годината на определен тип време, а от друга – до засилване на чертите на това време и изостряне на изявата на характерните за него процеси. 

В момента, когато още търпим последиците от миналогодишния потоп в Карловско, страната ни изпита отново ефектите от това страшно природно бедствие – след половинмесечен период на почти непрекъснати валежи и след две наводнения в рамките само на десет дни, в Берковица беше обявено бедствено положение, а в рамките на съвсем кратък период под вода се оказаха различни села и градове, главно в Западна България. Също така през май катастрофални наводнения претърпяха Италия, Словения, Хърватия, Черна гора. 

Наводненията възникват периодично и закономерно, тъй като са продукт на климатичните и топографските условия на всяко място, но конкретната им сила и точното време на проявление не могат да се предскажат. Освен ако не са директно причинени от човека, те са следствие от стихийни, екстремни метеорологични явления, чието възникване има случаен характер. 

Установено е обаче, че затоплянето на климата е свързано с увеличаване на риска от възникване на наводнения.

Промените на климата се изразяват, от една страна, в повишение на глобалните температури на въздуха, което има връзка с нарастването на концентрацията на парникови газове, а от друга – с промени в атмосферната циркулация, които определят климатичните изменения в регионален мащаб.

Установено е, че въпреки че климатичните модели не могат надеждно да прогнозират отделни екстремни метеорологични събития, те възпроизвеждат траекториите на струйните течения и температурните изменения, които в реални условия довеждат до обилни дъждове по цели седмици или месеци на жарко слънце и пълна липса на валежи.

За климата в умерените ширини основно значение има полярното струйно течение (jet stream), което се формира във високата тропосфера (на 10 – 12 км над земната повърхност) в зоната на сблъсък между топлите въздушни течения, идващи от тропика, и студените, спускащи се от полярната зона.

Заради посоката на въртене на Земята около оста ѝ, струйното течение се движи от запад на изток, като силата и мощността му се определят от градиента на налягането между тропичната и полярната зона. То е важно с това, че определя посоката и скоростта на движение на големите барични образувания – циклони, които са основният носител на валежите.

Тъй като климатът е силно динамична система, която изпитва колебания със сезонен и годишен характер, атмосферното налягане в различните части на земята също подлежи на периодични и непериодични колебания. При това се установяват вариации в разликата между наляганията на полюса и тропика, а оттам и в силата и насочеността на струйното течение. Най-общо в това отношение могат да се разграничат два режима на струйно течение: силно и концентрирано; както и слабо и меандриращо. 

Колкото по-големи са контрастите в налягането между тропичната и полярната зона, толкова по-бързо и концентрирано е струйното течение.


Фази на силно и концентрирано струйно течение (в ляво) и на отслабено, „меандриращо“ струйно течение (в дясно). Адаптирано от: NOAA 

При климатичните промени в Северното полукълбо най-силно се затопля областта около Северния полюс (Арктика), като това има връзка със съкращаването на арктическия лед и разширяване в средногодишен план на освободената от лед океанска повърхност, която много по-силно поглъща слънчевата радиация.

В известна степен ускореното затопляне в последните десетилетия се подпомага и от подобряването на чистотата на въздуха и намаляването на концентрацията на прахови частици в северната зона от умерените ширини на Европа и Северна Америка. 

В същото време затоплянето на климата в тропичната зона е по-слабо и така разликите в температурата и атмосферното налягане между тропика и полюса имат тенденция да стават по-малки.

Намалените контрасти, особено през топлото полугодие, предизвикват отслабване на интензивността на глобалния въздушен пренос, при което струйното течение все по-често се забавя и започва да криволичи (меандрира). Това създава предпоставки за задържане в продължителни периоди на време (седмици и дори месеци), характерно или с топли (горещи) и сухи, или с хладни и дъждовни условия, в зависимост от това къде точно се е формирал и къде в съответния момент стационира „меандърът“ на струйното течение.

За такива обстановки могат да се дадат много примери от последните десетилетия: супер влажното лято на 2005 г. в България, когато голяма част от страната беше обхваната от наводнения, лятото на 2019 г. с рекордни горещини в Канада (температури, почти достигащи 50°С), жаркото и сухо лято на 2012 г. в голяма част от Европа и други. 

Повишаването на температурите води до нарастване на изпарението, и съответно до засилване на метеорологични процеси като бури и валежи.

Към този специфичен аспект на изява на климатичните промени трябва да се добави и фактът, че повишаването на температурите води до нарастване на изпарението – установено е, че при затопляне с 1°С, влагосъдържанието в атмосферата нараства с 6 – 7%.

Предвид факта, че при изпарението част от енергията на изпаряващата среда попада във водната пара и след това при втечняването ѝ в облаците се освобождава във въздуха, това означава, че затоплянето пряко води до силно увеличаване на енергията в атмосферата, а оттам и до засилването на всички процеси – бури, валежи, ветрове.

От казаното по-горе става ясно, че аритметичното нарастване на температурите е свързано с експоненциален растеж на енергията в атмосферата. 

Поне по отношение на умерените ширини, затоплянето на климата води от една страна до преобладаване в продължителни периоди от годината на определен тип време, а от друга – до засилване на чертите на това време и изостряне на изявата на характерните за него процеси.

Каква е ситуацията в България

България попада в един от районите със засилени тенденции към затопляне и увеличаване на честотата на екстремните метеорологични и климатични явления – засушавания, случаи с проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Всичко това се потвърждава и от особеностите на времето и климата в България, които изпъкват в последните десетилетия.

След средата на 90-те години на ХХ век в повечето части на страната (с изключение на високопланинските райони) се установява известно повишение на годишните валежни суми, но по-същественото е, че се променя характерът на разпределение на валежите: годишната сума се концентрира в няколко по-краткотрайни, но по-интензивни извалявания, което силно увеличава риска от наводнения при еднакви други условия.

Между тези „залпови“ извалявания може да има дълги сухи периоди. Установява се значително нарастване на средния брой дни с денонощни валежи над 100 мм с около 30% за периода 1991 – 2007 г. спрямо 1961 – 1990 г., а през последните години има тенденция към зачестяване на случаите с типично пролетно-летен тип конвективна облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и дори градушки, през зимни месеци като януари и февруари.

Климатичните промени могат да променят характеристиките на наводненията – чрез промените в количеството и интензивността на валежите, чрез нарастването на относителния дял на дъждовете за сметка на снеговалежите, както и чрез промените в овлажнението на почвата.

Изчисленията, извършени с хидроложкия модел LISFLOOD по проект PESETA (Николова и Недков, 2012), показват, че при нискоемисионния сценарий на IPCC – нарастване на средногодишните температури до края на века с 2,5°С спрямо 1961 – 1990, се очаква силно нарастване на случаите със силно наднормен отток, докато при сценарий на нарастване с 3,9°С се очаква по-скоро намаляване на тези случаи, но за сметка на значително увеличаване на честотата на продължителните засушавания.

В следващите десетилетия в редица речни басейни в Западна, Централна и Източна Европа, в това число и поречието на р. Дунав, силни наводнения, чиято вероятност на настъпване се оценява на едно за 100 години, ще възникват значително по-често. 

Според други изследвания, в реките на Източна Европа не се установяват статистически значими тенденции на нарастване на максималния отток, но все пак прави впечатление, че максималните стойности на оттока, регистрирани през периода 1961 – 2000 г. са наблюдавани по-често през втората половина на този период. 

Въпреки несигурността на прогнозите, от това, което наблюдаваме в последните години става ясно, че променящият се климат ще предлага често събития на екстремни валежи, които са директна предпоставка за възникване на наводнения.

Във връзка с това е наложително разработването на адекватни стратегии за защита от наводнения на национално и регионално ниво.

Какво може да се направи, за да се намалят щетите от наводненията?

В България действия трябва да се предприемат най-вече на държавно ниво, като е спешно разработването на дългосрочна стратегия за защита от наводнения, в две основни насоки. 

Мерки за борба с климатичните промени

За да се намали риска от екстремно време е необходимо да се ограничат емисиите на парникови газове и в България, и в глобален мащаб, защото именно те са главна причина за климатичните промени. А България все още изостава по отношение на въвеждане на цел за климатична неутралност, която следва да бъде включена и в Закона за ограничаване изменението на климата.

На национално ниво е необходимо да се направи връзка и със стратегия за възстановяване и съхраняване на българската гора. Опазването на горите е от критично значение за превенцията на наводненията и трябда да стане държавен и обществен приоритет! 

От друга страна, важно е да се предприемат и мерки за адаптация към климатичните промени, като пример в това отношение би било създаване на система за ранно оповестяване при възможни наводнения заради проливни дъждове. Ако функционират подобни системи, обществото ще може да получава съобщения, че предстоят интензивни валежи и има опасност от наводнения предварително на телефоните си и по този начин биха могли да се намалят социалните и финансовите последствия и щети. 

Мерки за защита от наводнения, специфични за всяко място

Част от мерките в това направление са следните:

поддържане на речните корита в състояние да поемат максимално количество отток – да бъдат редовно почиствани от клони, в тях да не се изхвърлят отпадъци, да не се допуска незаконно строителство или нарушаване на целостта на дигите;

поддържане на проводимостта на канализационната система и на отводнителните канали на улиците;

редовен контрол на състоянието на хидротехническите съоръжения;

поддържане на преливниците на язовирите в чисто състояние, без отпадъци и обрастване с дървета и храсти;

Изсичането на горите е сериозен фактор, който допринася за увеличаване на наводненията така и на тежестта им. Част от мерките за този проблем биха били поддържането им в оптимално състояние, преследване на промишлената незаконна сеч като престъпление срещу националната сигурност, залесяване и сгъстяване на горите където и доколкото е възможно; 

ясно регламентиране на лицата и организациите, отговорни за тези поддържащи дейности;

създаване на специално определени площи, които да се наводняват при определено превишаване нивото на реките, като тези площи намаляват и дори могат да предотвратят локални бедствия. Този метод се използва често в Швейцария например за предотвратяване или намаляване на ефекта от наводнения на места, където поради специфичния терен и метеорология наводненията са често явление;

увеличаване на зелените площи в градовете и използване на пропускливи покрития там, където това е възможно – например при изграждането на паркинги, спортни игрища и др. Проблем е, че голяма част от териториите на съвременните градове са заети от площи, които са асфалтирани или бетонирани и не пропускат и не задържат дъждовната вода в почвата.

Анализът на климатичните данни показва, че в основата на многобройните наводнения, случили се в последните десетилетия, винаги стоят интензивни валежи, при които за броени часове падат количества, превишаващи месечните, а понякога и годишните норми. Затова е ясно, че увеличаването на честотата на тези явления директно води и до нарастване на риска от наводнения.

В тази връзка, вземането на адекватни стратегически мерки от държавата, местните власти и обществото става неотложен приоритет, ако искаме да опазим човешки животи и да спестим материални загуби. 

Бележка на редакцията: Авторът Емил Гачев е доцент в катедра „География, екология и опазване на околната среда” към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, като работи и в департамент „География“ към НИГГГ-БАН. Докторска степен в специалност „Ландшафтознание” получава през 2005 г. от ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Оттогава се занимава с научно-изследователска работа в сферите на геоморфологията (ледников и криогенен релеф), хидрологията (изследвания на планински езера), глациологията (съвременни ледникови микроформи) и климатичните промени в планините на България и Балканския полуостров. Преподавател е по хидрология, геология (ЮЗУ) и ландшафтна екология (УАСГ).


В категории: Новини , Анализи

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Торлаците не-сърби
12.09.2023 11:40:59
0
0
Една от Библейските Десетте Божи заповеди е "Да не крадеш!"
Ценни исторически предмети които България би следвало да изисква от Румъния.
Тези предмети са открити от румънци по времето на тяхната окупация на Южна Добруджа (1913-1940 г.)

Някой може да каже че Румъния има право да остане с тях, понеже са били открити по времето на румънското притежание на Южна Добруджа.
Това е недопустимо:
1. Митрополитите на Силистра Иларион и Амброзий са подарили на Румънската Православна Църква части от мощите на древния силистренски Светец Емилиян, след молба (по-точно: просене) от румънската страна.
Нищо в размяна от румънската църква.
2. През 2007 г. тогавашния директор на Балчишкия Музей, Дарин Канавров е намерил инвентар, опис на липсващи музейни предмети които през 1940 г. румънците са носили в Румъния. Тогава зам. директорът на музея в гр. Constanta/Констанца/Кюстенджа, Габриел Кустуря/Gabriel Custurea е лъгал като е казал че никога не е видял такива предмети и не знае къде са и че Дарин Канавров си губил времето напразно.
3. От книга "Румънско-български речник" на Иван Пенаков, Желязко Райнов, Георги Паунчев (съставители), Ст. Романски, Ст. Илчев (редактори) (гр. София, 1962 г.), стр. 1226:
<<Богдан Иоан (1862-1919 г.) академик, историк, професор по славистика, автор на важни трудове върху румънско-славянските и българските отношения. ВЗЕЛ Е ОТ БЪЛГ. ЧИТАЛИЩЕ В ГР. ТУЛЧА ОРИГИНАЛА НА "МАНАСИЕВАТА ХРОНИКА" И ВЕЧЕ НЕ ГО ВЪРНАЛ; ИЗДАЛ ГО С КОМЕНТАРИИ>>

България заслужава нещо в размяна на всичките по-горе споменати предмети!!!

Примери от предмети които Бг. заслужава да й се върнат:
от книга "Din istoria Dobrogei"/Дин историа Доброджей (Из историята на Добруджа), том 2. (автори Раду Вулпе/Radu Vulpe и Йон Барня/Ion Barnea), Издателство на Академията на Румънската Социалистическа Република, 1968 г.:
страница 294, изображение 2: древна бронзова плоча от с. Брестовене/Сарсънлар, Силистренско
стр. 340, из. 52 и стр. 341, из. 54 - статуи на римски царе, открити в гр. Силистра ("Дуросторум")
стр. 345, из. 60 - надгробен паметник-статуя от Силистра
стр. 360, из. 83 - древна статуя на жена от гр. Балчик ("Дионисополис"), открита в околностите на града
Всички тези предмети през 1968 г. се намираха в гр. Букурещ, в Националния музей за древни неща.
стр. 556, из. 4-5 византийски печати оловни печати из Силистренско (в книгата не пише в кой румънски музей са се съхранили тогава)
Изглежда че Националният музей на древностите повече не съществува, като понастоящем то се нарича Сбирката на древности при Института по Археология "Василе Първан/Vasile Parvan"

Muzeul Național de Antichități
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_de_Antichit%C4%83%C8%9Bi

Colecţia de Antichităţi a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1544&-Colectia-de-Antichitati-a-Institutului-de-Arheologie-Vasile-Parvan-BUCURESTI

Bulgarii cauta artefactele disparute
17 Apr, 2007
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/bulgarii-cauta-artefactele-disparute-216531.html
<<Directorul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta respinge acuzatiile omologului sau din Balcic, privind preluarea si detinerea unor artefacte din patrimoniul national bulgar, aduse in tara noastra de armata, in anul 1940. Dr. Gabriel Custurea, directorul adjunct al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a declarat ca nu are cunostinta despre piesele la care face referire istoricul Darin Kanavrov, directorul muzeului din Balcic, si nici nu le-a putut identifica. Custurea a calificat orice discutie de acest gen, drept "o incursiune in cautarea timpului pierdut".>>

Bucureștenii l-au cinstit pe Sf. Emilian de la Durostorum
18.07.2018
https://basilica.ro/bucurestenii-l-au-cinstit-pe-sf-emilian-de-la-durostorum/
<<Părintele Emilian Cărămizaru a spus că „fragmentul din moaștele Sfântului Emilian a fost dăruit de Mitropolia de Durostorum, prin dărnicia Mitropolitul Ambrozie de Durostorum, cu ocazia sărbătoririi hramului Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din acest an”.>>

Moaștele Sfântului Emilian de la Durostor
https://doxologia.ro/moastele-sfantului-emilian-de-la-durostor
<<Părticica din sfintele moaște a fost dăruită, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, bisericii „Nașterea Maicii Domnului“ din Drumul Taberei de către Biserica Ortodoxă a Bulgariei, prin grija Înaltpreasfințitului Ilarion, Mitropolit de Silistra (în anul 2008).>>
1
Gavril Custura
12.09.2023 11:38:35
0
0
Забележки за артефактите които Румъния е взела от окупираната от нея Южна Добруджа през 1913-1916 и 1918-1940 г. и понастоящем още се намират в музеи и други учреждения в Румъния:
а) Може би някои от тях да бяха открити преди завоюването на Южна Добруджа от страна на Румъния, тоест преди 1913 г., от български археолози, обикновени местни хора и т.н. а окупационните румънски власти да са ги заварили там. България има пълни права върху тях.
Болшинството обаче са предмети, открити от румънски археолози или местни хора през времето на румънското владение. България имала само частични права върху тях, обаче моралът, духът на добросъседството, българските дарения (части от мощи на светци), както и прецедентите с Великите колониални и империалистки Сили принуждават Румъния да направи същото. Разбира се, няма значение това че Румъния не беше трансокеанска страна и че нейните колонии се наричат Южна Добруджа (днес част от България), Северна Буковина, Южна Бесарабия (днес части от Украйна) и т.н.
б) Прецедентите като аргумент за Румъния да възвърне откраднатите артефакти:

Germany returns artefacts taken from Africa during colonial rule
27 Jun 2022
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/27/germany-returns-artifacts-taken-from-three-african-countries

Belgian king begins return of more than 80,000 artefacts to DRC
Jun 8 2022
https://www.irishtimes.com/world/africa/2022/06/08/belgian-king-begins-return-of-more-than-80000-artefacts-to-drc/
King Philippe of Belgium has handed over a famous “Kakuungu” mask to the National Museum of the Democratic Republic of the Congo (DRC) — marking the return of the first of more than 80,000 artefacts that were looted by Belgium and are now expected to be given back to their country of origin.

The Netherlands returns hundreds of historic artefacts to Indonesia
07/15/2023
https://www.asianews.it/news-en/The-Netherlands-returns-hundreds-of-historic-artefacts-to-Indonesia-58804.html
The treasures had been looted from several Indonesia islands during the colonial period.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки