Община Бургас откри процедура за провеждане на търгове за наем на пасища, мери и ливади


Община Бургас откри процедура за провеждане на търгове за наем на пасища, мери и ливади
14 Октомври 2022, Петък


Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа

Автор: Десант

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД


№3507/10.10.2022 г.

На основание чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 19 от дневния ред на проведеното на 22.02.2022 г. заседание (Протокол № 33), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба
 
О  Т  К  Р  И  В  А  М :

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2022 г. - 31.09.2023 г.), съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описана начална тръжна цена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.
В търговете могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по безопасност на храните и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Търговете да се проведат на 02.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.
Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), като депозитната вноска да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.
Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер – 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановима след приключване на процедурата.
Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 31.10.2022 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на
01.11.2022 г.
Утвърждавам тръжна документация, за посочените в Приложение №1 пасища, мери и ливади, както следва:
- копие от настоящата заповед,
- условия за провеждане на търг с тайно наддаване
- Приложение № 1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по землища;
- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени по землища;
- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга;
- Приложение № 4 - Декларация по образец;
- Приложение № 5 - Проекто – договор;
- Приложение № 6 - Декларация за оглед на имот/и;
- Приложение № 7 - Наддавателно предложение,
При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 09.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.
Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 07.11.2022 г.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 08.11.2022 г.
Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.
Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


В категории: Новини

1
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
1
Словаците са лоши
14.10.2022 11:45:32
0
0
Скорошни антибългарски (+антисловашки, понеже излгежда че словаците също са русофили) статии и коментари по тях (на читателите-потребители) от румънското онлайн пространство.

Четириъгълникът/Квадрилатер в бг. Гугъл превод означава = Южна Добруджа на румънски (Cadrilater)
Името идва от османския четириъгълник Силистра-Русе-Шумен-Варна, част от който беше бг. територия, открадната от Румъния през 1913 г.
"Romania dodoloata" в Гугъл превода = "пълничката Румъния", тоест Велика Румъния от 1920-1940 г. (които влкючваше Южна Добруджа и много сегашни укр. земи)

De ce ne uram valorile?
=Защо мразим ценностите си?
09 Oct, 2022
https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/de-ce-ne-uram-valorile-175047.html
"Noi, românii, am suferit mult de-a lungul vremurilor. Dar am rezistat. Domnul ne-a miluit şi nu am fost daţi în mâna păgânilor. Turcii nu şi-au făcut moschee pe pământ românesc. Străinii au tot râvnit la ce-i al nostru şi au tot încercat să rupă din trupul ţării, dar noi ne-am vărsat sângele pentru glia strămoşească şi pentru „România dodoloaţă”. Dar tot noi am privit vinovat cum Basarabia şi Cadrilaterul au rămas înstrăinate de patria-mamă, tot noi am votat în 1997 ratificarea tratatului cu Ucraina prin care am cedat oficial titlul de suveranitate asupra nordului Bucovinei, nordului şi sudului Basarabiei, ţinutului Herţa, insulelor de pe braţul Chilia, Insulei Şerpilor şi platoului continental aferent al Mării Negre."

Google-превод на цитата:

Ние, румънците, много пострадахме през годините. Но аз се съпротивлявах. Господ се смили над нас и не бяхме предадени в ръцете на езичниците. Турците не са построили своя джамия на румънска земя. Чужденците винаги са жадували за нашето и винаги са се опитвали да го изтръгнат от тялото на страната, но ние сме проливали кръвта си за нашите предци и за "Romania dodoloată". Но ние също наблюдавахме виновно как Бесарабия и Четириъгълникът остават отчуждени от родината, ние също така гласувахме през 1997 г. за ратифицирането на договора с Украйна, с който официално отстъпихме титлата на суверенитета над Северна Буковина, Северна и Южна Бесарабия, област Херца , островите на Килийския ръкав, Змийския остров и свързаното с него континентално плато на Черно море.

За Словакия:

Majoritatea acestei tari UE si NATO vrea ca Putin sa castige in Ucraina
=Повечето от тази държава от ЕС и НАТО искат Путин да спечели в Украйна
https://www.national.ro/stiri-externe/majoritatea-acestei-tari-ue-si-nato-vrea-ca-putin-sa-castige-in-ucraina-774570.html

коментари на румънските читатели:

SilverFox 2022-09-15 12:20 12:20:43
De ce nu scrie nimeni despre Basarabia,Bugeac,Cadrilater?….FUCK SOROS FUCK URSULA
alex 2022-09-15 12:55 12:55:22
Si tezaurul.
SilverFox 2022-09-15 12:21 12:21:42
Ucraina sa ne dea inapoi toate teritoriile furate.AMIN
Anonim 2022-09-15 14:33 14:33:17
O sa ne dea… prin gura! Avem tratat cu ei, semnat de tradatori. Deocamdata ne dau papacioacă dezvăluind spionii români care lucrează împotriva rușilor. Cum era vorba aia? Toți ne bate, toți ne-njură, toți ne bagă zdrânga-n gură!
alex 2022-09-16 0:35 0:35:07
Ce sa-ti dea ? Ucraina este un stat umflat cu pompa de catre rusi. Polonia si Romania au cele mai mari teritorii date ucrainei de catre rusi.

Google-превод на коментарите:

SilverFox 2022-09-15 12:20 12:20:43
Защо никой не пише за Бесарабия, Бугеак, Квадрилатер?...МАЙНАТА НА СОРОС МАЙНАТА СИ НА УРСУЛА
алекс 2022-09-15 12:55 12:55:22
И съкровищницата.
SilverFox 2022-09-15 12:21 12:21:42
Украйна да ни върне всички откраднати територии АМИН
Анонимен 2022-09-15 14:33 14:33:17
Ще ни даде... през устата! Имаме сделка с тях, подписана от предатели. За сега ни дават papacioaca като разкриват румънските шпиони работещи срещу руснаците. Какво казваше това? Всеки ни бие, всеки ни псува, всеки ни пъха дрънкалката в устата!
алекс 2022-09-16 0:35 0:35:07
Какво да ти дам? Украйна е напомпана от руснаците държава. Полша и Румъния имат най-големите територии, дадени на Украйна от руснаците.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки