Община Бургас обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за наем на част от Дома на нефтохимика


Община Бургас обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за наем на част от Дома на нефтохимика
21 Юли 2023, Петък


Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 678 (шестстотин седемдесет и осем) лева, без ДДС

Автор: Десант

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№2351/19.07.2023г.
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51)
О Т К Р И В А М

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с площ от 83,60 кв.м - без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги", състоящо се от търговска зала с площ от 53,60 кв.м кухненски и обслужващи помещения (подготвителни) с площ от 21 кв.м и санитарни помещения с площ от 9 кв.м,  представляващо част от помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена страда „Дом на нефтохимика” с идентификатор 07079.612,181.l по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас.
Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 678 (шестстотин седемдесет и осем) лева, без ДДС.
Определям стъпка за наддаване - 67,80 лева (шестдесет и седем лв. и осемдесет ст.) и депозит в размер на 203,40 лева (двеста и три лв. и четиридесет ст.)
Търгът да се проведе на 09.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, ет.1, зала 1.
Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при ”Общинска банка“ АД, клон Бургас - ВIС SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.
Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.
Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 07.08.2023 година.
Заявления за участие в тьрга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват номера и местонахождението на имота/ обекта за който се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 08.08.2023 година,
Утвърждавам тръжна документация, както следва:
- Копие от настоящата заповед;
- Приложение № 1 –  Молба-образец;
- Приложение № 2 – Декларация;
- Приложение № 3 – Договор – проект;
- Схема-разпределение на имота;
Оглед на имота може да бъде извършван след предварително записване на тел. 0889410445 - Димитър Маджаров.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота, да се проведе на 16.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, ет.1, зала 1.
Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 14.08.2023 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 15.08.2023 година.
Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване, се губи внесения за участие в търга депозит.
Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Даниела Траева.
Съобщение за търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската  собственост“  при  община  Бургас  и  на  Председателя  на  Комисията 
за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. 


ДИМИТЪР НИКОЛОВ   
Кмет на Община Бургас 
                                                                                 / П /


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки