Частични местни избори 2022


ЦЕНОВА ЛИСТА И УСЛОВИЯ
ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 27.02.2022 г.
в www.desant.net

(PR публикации)

Банер до главата
Първи вариант - 500 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 600 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.


Интервю
Първи вариант - 450 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 600 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.


Публикация – каре
Първи вариант - 300 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 400 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

*Тарифите са за излъчвания с продължителност една седмица (седем дни)
*Всички цени са без ДДС.  
    


Услугите се предплащат в срок от 24 часа след подписване на договора или поръчката.
При промяна на цените, клиентите са гарантирани в рамките на предплатените суми.
Видео материалите се съхраняват до 10 дни след последното излъчване.
Приемат се само  оптични носители (диск)  или USB flash –памет или  DV носители, с добро качество на записания материал.УСЛОВИЯ  ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В www.desant.net НА КАМПАНИЯТА
В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 27.02.2022 г.

Необходими условия и документи за  отразяване на предизборната кампания:
   
1. Договор между СКАТ ТВ ООД и съответната партия, коалиция от партии, инициативен комитет или представляваща агенция (посредник);
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо договора, удостоверяващо представителната му власт (ако това лице е различно от представляващия);
3. Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответната партия, коалиция от партии, инициативен комитет;
4. Платежен документ за извършено 100% авансово плащане или утвърждаване от страна на ЦИК при предоставяне на средства за медийни пакети.

Основни законови изисквания към предизборната кампания:

1. Предизборната кампания започва в 00:00ч. на 07.02.2022г.  и завършва в 24:00ч. на  25.02.2022г.;
2. Предизборната кампания се води на български език;
3. Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;
4. Всеки материал трябва да съдържа информация кой е Възложителят (конкретна партия, коалиция от партии или инициативен комитет);
5. В материалите не може да се използват герба, знамето и химна на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения;
6. Материалите не могат да съдържат дискриминационни послания и внушения, основани на расов, етнически или друг признак;
7. Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
8. Всеки материал трябва да е в съответствие със законите на Република България;
9. Медийното отразяване става при еднакви условия и тарифа за всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети.


ДОГОВОР
за отразяване на предизборната кампания
в частичните избори за кметове на 27.02.2022 г.
              
Днес, 07.02.2022 г. , в гр. Бургас между:

1. Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ /ПП НФСБ/, БУЛСТАТ 176129116, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 63, Завод Електроника, сграда 2, етаж 3, представлявана от председателя Валери Симеонов, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
           и
          2. „СКАТ ТВ” ООД, със седалище гр. Бургас,  жк „Зорница“, бл. 47  ет. трети партерен  ЕИК 102 663 917,   представлявано от Петьо Савов Георгиев – управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
се сключи този договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане да осъществи медийно информационно обслужване в периода от 07.02.2022г. до 25.02.2022г. на предизборната кампания в частичните избори за кметове на 27.02.2022 г. Това включва отразяване на актуални събития, предизборни прояви и инициативи, ексклузивни интервюта, репортажи, PR материали и други медийни изяви по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в информационен сайт desant.net.
    
IІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
Чл. 2. (1) За предоставеното време и извършеното отразяване на предизборната кампания в частичните избори за кметове на 27.02.2022 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на  60.00   лв. (шестдесет лева) с начислен  ДДС. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща посочената в Чл.2.(1) възнаграждение авансово, съгласно условията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за медийно отразяване на кампанията.
   (3) Плащането се извършва по банков път по сметка на "СКАТ ТВ" ООД :
                     "УниКредит Булбанк"
                      IBAN: BG45 UNCR 7000 15078716 32
                                                       BIC: UNCR BGSF

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи отразяване на предизборната кампания в частичните избори за кметове на 27.02.2022 г. съгласно заявените си искания за отразяване и според условията на този договор и  приложенията към него.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговореното възнаграждение за отразяване на предизборната кампания в частичните избори за кметове на 27.02.2022г.  в сроковете и при условията на чл. 4 от този договор.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя необходимата информация и да оказва пълно и своевременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението за извършеното отразяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на кампанията в частичните избори за кметове на 27.02.2022 г. съгласно уговорените в чл. 4 от този договор условия и срокове.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отрази предизборната кампания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в частичните избори за кметове на 27.02.2022 г. съгласно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и според уговореното между страните.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в публикуваните материали във връзка с отразяването на предизборната кампания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се съдържа като недвусмислено и разбираемо гласово и визуално послание информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, както и кой е заявител на аудио-визуалните материали и че отразяването на кампанията кампанията е  платено.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. (1) При просрочване на плащането на договорената цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % /нула цяло и една десета процента/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % /двадесет процента/ от дължимата сума.
(2) При неспазване на срока по Чл. 9. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15% от дължимата по Ценовите листи сума за отказаното участие или заявка за отразяване.
  Чл. 9. Изплащането на неустойките, дължими съгласно този договор, не изключва правото на изправната страна да търси обезщетение от другата страна за неизпълнение на задълженията поети с него, до размера на действително претърпените вреди.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнение на клаузите на договора, дължащо се на форсмажорни обстоятелства, нормативни забрани, както и на разпореждания и/или актове на компетентните административни органи по приложението на норми от изборното законодателство.

VI.  СРОК НА ДОГОВОРА.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 11. Този договор  е със срок до 25.02.2022г.  
Чл. 12.  Договорът може да бъде прекратен
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
с изтичането на срока му;
в други, изрично предвидени от закона случаи.

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Този договор може да бъде изменян, допълван или поправян само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл. 14. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява всички свои претенции по изпълнението на договора най-напред до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договарящите се страни ще решават възникналите спорове чрез споразумения и само когато това е невъзможно - по съдебен ред, като на основание чл. 117, ал. 2 ГПК определят за компетентен да разглежда всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на този договор - Бургаския окръжен съд.
Чл. 16. Страните по договора разменят всякакви уведомления по договора на адрес или по телефон или по електронна поща, като проявяват необходимата грижа за проверка на съобщението от другата страна, като определят лица за контакт както следва:
а) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Маряна Лефтерова
тел. 0894671550, lefterova@nfsb.bg
b) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Севдалина Пенева
тел. 0897855842, desant@desant.bg

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
         В. Симеонов       П. Георгиев

Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки