Община Бургас обяви търгове за продажба на недвижими имоти


Община Бургас обяви търгове за продажба на недвижими имоти
02 Юни 2023, Петък
Автор: Десант

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д
№1676/31.05.2023

 
На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 17 от дневния ред на проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол №46),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Новообразуван поземлен имот с пл. №36 (тридесет и шест), находящ се в кадастрален район 721(седемстотин двадесет и едно) по ПНИ на с.о. „XI-та шахта“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 481(четиристотин осемдесет и един) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №721.40, югозапад-НПИ №721.37 и НПИ №721.55, северозапад-НПИ №721.35, с начална тръжна цена 29 820(двадесет и девет хиляди осемстотин и двадесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1491(хиляда четиристотин деветдесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2982,00(две хиляди деветстотин осемдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 59,64 лева(петдесет и девет лв. и шестдесет и четири ст.), без ДДС.

2. Новообразуван поземлен имот с пл. №47 (четиридесет и седем), находящ се в кадастрален район 721(седемстотин двадесет и едно) по ПНИ на с.о. „XI-та шахта“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 451(четиристотин петдесет и един) кв. метра, при граници: НПИ №721.45, югоизток и югозапад-път, северозапад-НПИ №721.46 с начална тръжна цена 27970 (двадесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1398,50 лева(хиляда триста деветдесет и осем лв. и петдесет ст.). 

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2797,00 (две хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 55,94 лева (петдесет и пет лв. и деветдесет и четири ст.), без ДДС.

3. Новообразуван поземлен имот с пл. №65 (шестдесет и пет), находящ се в кадастрален район 721(седемстотин двадесет и едно) по ПНИ на с.о. „XI-та шахта“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 497(четиристотин деветдесет и седем) кв. метра, при граници: НПИ №721.62, югоизток-път, югозапад-НПИ №721.26, северозапад-край на ПНИ, с начална тръжна цена 30 810 (тридесет хиляди осемстотин и десет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1540,50 лева (хиляда петстотин и четиридесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3081,00 (три хиляди осемдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 61,62 лева (шестдесет и един лв. и шестдесет и две ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /Приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 28.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 26.06.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 27.06.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 05.07.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.


Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 03.07.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 04.07.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Ивелина Маринска.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/
Кмет на Община Бургас


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки