Лич­но Ста­лин избира кой храм в Моска да бъде даден на Българската православна църква


Лич­но Ста­лин избира кой храм в Моска да бъде даден на Българската православна църква
22 Януари 2021, Петък


Това е „Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но” на Та­ган­ка – един от най-древ­ни­те в рус­ка­та сто­ли­ца

Автор: Яна Славянска

Както в центъра на София има руска църква („Св. Николай"), така и в Москва съществува българска църква. Това е „Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но” на Та­ган­ка. 

Тя е предоставена на Българската православна църква през 1948 г. и е един от най-древ­ни­те хра­мо­ве на рус­ка­та сто­ли­ца. Из­бо­рът точно той да бъде даден на българите е нап­ра­вен лич­но от Ста­лин. По то­зи на­чин той ис­кал да де­монс­т­ри­ра брат­с­ки­те от­но­ше­ния меж­ду две­те стра­ни и гри­жа­та на ко­му­нистическата пар­тия за цър­ков­ни­те де­ла.

Хра­мът „Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но” се на­ми­ра в цен­тъ­ра на рус­ка­та сто­ли­ца. Той пос­т­ро­ен през 1654 г. вър­ху ос­но­ви­те на по-ста­ра цър­к­ва. Камбанарията му е построена в средата на VIII в.  В началото на XIX в. е изградена каменната ограда, която съществува и до днес.

През 1812 г. Успенският храм е ограбен от войските на Наполеон. През 1836 г. той е възстановен и частично преустроен. 


Храмът през XIX в.

Иконостасът му е оформен в стила на XVII в. и на него са запазени много старинни икони от XVII-VIII в.

Любопитен факт е, че през годините на Съветската власт, независимо от гоненията на вярващите християни и използването на храмовете за складове и други цели, тази църква не е затворена и успява да съхрани автентичния си вид.  

Пре­да­ва­нето на хра­ма на Бъл­гар­с­ка­та православна цър­к­ва ста­ва на 17 юли 1948 г. По по­ръ­ка на то­га­ваш­ния рус­ки пат­ри­арх Алек­сий І цър­ков­но­то тър­жес­т­во е ог­ла­ве­но от Кру­тиц­ки­я и Ко­ло­мен­с­ки мит­ро­по­лит Ни­ко­лай, уп­рав­ля­ващ Мос­ков­с­ка епар­хия. Бъл­гар­с­ка­та цър­ков­на де­ле­га­ция е во­де­на от Ек­зарх Сте­фан.За пръв пред­с­то­я­тел на Бъл­гар­с­ко­то под­во­рие е из­б­ран ар­хи­ман­д­рит Ме­то­дий, ек­зар­хийс­ки про­то­син­гел.

Към до­ку­мен­та за пре­дос­та­вя­не на хра­ма, Рус­ка­та цър­к­ва при­ла­га и спо­ра­зу­ме­ние за ус­ло­ви­я­та за не­го­во­то из­пол­з­ва­не. Спо­ред не­го той трябва да се об­с­луж­ва от кли­ри­ци на Рус­ка­та цър­к­ва, цър­ков­ни­те нас­то­я­тел­с­т­ва съ­що са рус­на­ци. Бъл­гар­с­ки­ят пред­с­та­ви­тел е пред­с­то­я­тел на хра­ма-под­во­рие.

Ек­зарх Сте­фан из­п­ра­ща бла­го­дар­с­т­ве­но пис­мо­то до Рус­кия пат­ри­арх Алек­сий І, в ко­е­то от­бе­ляз­ва: „Тоя храм-под­во­рие да слу­жи за още по-го­ля­мо­то ук­реп­ва­не на бла­го­дат­ни­те връз­ки меж­ду на­ши­те брат­с­ки цър­к­ви”.Ка­то пред­с­то­я­те­ли на църквата в Мос­к­ва слу­жат мно­го бъл­гар­с­ки ду­хов­ни­ци, ко­и­то след то­ва за­е­мат важ­ни ад­ми­нис­т­ра­тив­ни пос­то­ве в род­на­та ни цър­к­ва. След тях е и българският патриарх Максим, който в периода 1950 -1955 г. е архимандрит в руската столица. 

Няколко са светините, които се съхраняват в храма – иконата на св. Богородица „Троеручица“ от 1716 г.; частица от животворящето дърво на Кръста Господен; камък от Гроба Господен, част от жезъла на Мойсей и мощи на много светци. 


Иконата „Св. Богородица „Троеручица“ в храма

Към българската църква в руската столица е организирано неделно училище и социална служба. 

През 2015 г. архимандрит Теоктист, настоятел на храма, отбелязва, че „московските българи живеят основно в района ва улица „Красный маяк“, където сега се строи храм в памет на московския митрополит св. Киприан. За представителите на българската диаспора в Москва разстоянието до Таганка е доста голямо и малцина идват тук. По-голяма част от посетителите в църквата са руснаци. Апропо, в руската църква в София също се посещава от много българи.


В категории: Добри Вести , Църкви и манастири

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки