Изпълнителна агенция по горите публикува сравнителен анализ на средните цени на дървесината у нас и по света


Изпълнителна агенция по горите публикува сравнителен анализ на средните цени на дървесината у нас и по света
Снимката е илюстративна
02 Юли 2024, Вторник


Данните показват, че от началото на 2017 г. до края на 2023 г. те непрекъснато нарастват, а през първото тримесечие на 2024 г. започват леко да намаляват

Автор: Десант

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) публикува сравнителен анализ на средните цени (без ДДС) при продажба от „временен склад“, за 1 куб. м.  „обезличена“ дървесина, добита от държавни горски територии (ДГТ), за периода от 1 януари 2017 г.– 31 март 2024 г. 

Анализът се базира на информация от ведомствената статистика на ведомството, като средните цени са сравнени както общо за широколистна и иглолистна дървесина - независимо от категорията, така и поотделно - по видове, категории и/или сортименти.

Данните показват, че от началото на 2017 г. до края на 2023 г. цените непрекъснато нарастват, а през първото тримесечие на 2024 г. започват леко да намаляват.

Най-ниската цена по години за периода е  през 2017 г. - 66,35 лв./куб. м., а най-високата е през 2023 г. - 124,01 лв./куб. м., като най-голям темп на увеличението се наблюдава през 2022 г. и 2023 г., когато нарастването на средната цена е съответно с 30,60 лв./куб. м. и с 48,17 лв./куб. м. спрямо цената през 2021 г. През 2023 г. цената се е увеличила с 57,66 лв./куб. м., т.е. с 86,91 % спрямо цената от 2017 г. 

Най-ниската цена за иглолистната дървесина отново е през 2017 г. - 63,47 лв./куб. м., а най-високата е през 2023 г. - 123,01 лв./куб. м. И тук се наблюдава същата нарастваща тенденция за средните цени, като най-голям тренд на нарастването на средните цени отново е отчетен през 2022 г. и 2023 г., съответно с 33,86 лв./куб. м. и с 46,61 лв./куб., спрямо 2021 г. През 2023 г. цената се е увеличила с 59,54 лв./куб. м., т. е. с 93,81 % спрямо цената от 2017 г. И тук през първото тримесечие на 2024 г. средната цена леко намалява - с 12,22 лв./куб. м., спрямо предходната година.

При иглолистната едра строителна дървесина през 2020 г. са отчетени най-ниските стойности на цената  - 91,37 лв./куб. м., а най-високите отново през 2023 г.  - 167,57 лв./куб. м, което е с 83,40 % повече от най-ниската цена от 2020 г. Цената за първото тримесечие на 2024 г. намалява с 20,92 лв./куб. м. спрямо предходната година.

Динамиката при цените на иглолистната средна строителна дървесина повтаря тенденциите за едрата, като разликата между най-високата средна цена (2023 г.) и най-ниската (2017 г.) за разглежданата категория е 50,44 лв./куб. м., което представлява увеличение с 93,29 %. През 2024 г. средната цена и тук намалява, но по-слабо - с 5,87 лв./куб. м.

Промените в цените на иглолистната дребна строителна дървесина и дървата са аналогични на гореописаните тенденции, като при дървата се отчита най-голямо процентно увеличение с 98,93 % - от 48,56 лв./куб. м. през 2017 г. цената през 2023 г.  достига 96,60 лв./куб.м. За първите три месеца на настоящата година, за иглолистните дърва, се констатира незначително намаление на цената с 7,06 лв./куб.м. спрямо 2023 г.

Динамиката на цената на „обезличена“ (широколистна) дървесина очертава трайно нарастваща тенденция, както при иглолистната. Цената през 2023 г. е по-висока от тази през 2017 г. с 49,80 лв./куб.м., което е увеличение със 75,53 %. Средната цена за първото тримесечие на настоящата година  е по-ниска с 14,18 % (с 16,41 лв./куб.м.) спрямо тази от 2023 г.

Най-ниската цена на широколистната едра дървесина отново е през 2017 г. (90,87 лв./куб. м.), а най-висока през 2023 г. (166,26 лв./куб. м.), което е увеличение от 75,39 лв./куб. м. Най-голямо увеличение се наблюдава отново през 2022 г. и 2023 г., съответно с 57,88 лв./куб. м. и с 64,54 лв./куб., спрямо цените от  2021 г. За първото тримесечие на 2024 г. средната цена е спаднала  с 15,05 лв./куб. м. спрямо предходната година.

Подобни са тенденциите и при останалите категории широколистна дървесина.

Ако сравним цените от 2023 г. с тези от 2017 г., се констатира следното увеличение: за средна строителна дървесина - 84,17 %; за дребна - 104,45 % и за дърва - 74,55 %.

Намалението на цените през първото тримесечие на 2024 г. спрямо тези от предходната година е съответно: за средна строителна дървесина - 23,92 лв./куб. м. (21,26 %), за дребна - 21,37 лв./куб.м. (19,22%) и за дърва - 15,11 лв./куб. м (13,76 %).

Нарастването на цената при широколистна дребна дървесина е с най-висок процент (104,45 %) имайки предвид процентното нарастване на останалите категории широколистна дървесина. От  54,38 лв./куб. м. през 2017 г. цената през 2023 г.  достига 111,18 лв./куб.м., увеличението на средната цена е над два пъти.

Според данни на UNECE/FAO, публикувани на Forests on LinkedIn, производството през 2022 г. на иглолистна дървесина в Европа остава високо, въпреки спада от 2,9 % в сравнение с 2021 г. (годината на най-високото търсене както в Европа, така и в чужбина). През 2022 г. най-големите производители - Германия и Финландия, са намалили значително производството. През 2022 г. европейското потребление е 96,0 милиона куб. м., което е със 7,2 % по-малко в сравнение с 2021 г. и най-ниското за последните пет години.

Два от най-големите пазара, тези на Германия и Обединеното кралство, отбелязват големи спадове в потреблението, съответно с 2,8 милиона куб. м. и с 2,6 милиона куб. м. Изключение е отчетено само за  Италия, където потреблението нараства с 1,1 млн. куб.м. 

През 2022 г. производството на иглолистна дървесина в Руската федерация е засегнато от санкции, възпрепятстващи износа за много страни в Европа. Производството намалява с около 7 %, а износът с около 25 %.

Спадът на европейското производство през 2022 г. продължава и през 2023 г. В Германия индексът на производството през януари-юни 2023 г. намалява с 11%. Във Финландия и Швеция производството е намаляло съответно с 5% и 3%.

Съгласно даннте на ФАО, цените от лятото на 2022 г. за иглолистен дървен материал в Европа са по-ниски от тези през 2021 г. За първите пет месеца на 2023 г. цените все още са с около 30 % по-ниски в сравнение с 2022 г. и са с тенденция към понижаване през октомври 2023 г.  В световен мащаб цените на фасонираната иглолистна дървесина също се понижават и се връщат на нивата отпреди пандемията.

Развитието на световния пазар има отражение и върху търговията с фасонирана иглолистна дървесина в Европа през 2022 г. Вносът на фасонирана иглолистна дървесина е намалял с около 20% през първите четири месеца на 2023 г. в сравнение с 2022 г.

През 2022 г. търсенето на европейска фасонирана дървесина е по-висико в САЩ и Северна Африка в сравнение с 2021 г. През 2023 г. търговията с фасонирана иглолистна дървесина в Европа е засегната от намаляващата строителна дейност. Износът извън ЕС е намалял само с 0,7% през първите четири месеца на 2023 г. Износът от Европа за Китай се е увеличил с над 40% през първите четири месеца на 2023 г. в сравнение с 2022 г.

През същия период вносът на Япония от Европа е намалял с 43%, а европейският износ на фасонирана дървесина към Близкия изток  и Северна Африка се е  увеличил съответно със 7% и 16%. Износът през 2022 г. на фасонирана иглолистна дървесина от Руската федерация е намалял със 17% спрямо 2021 г. Това намаление е очакван резултат от ограниченията, наложени от Европейския съюз върху вноса на такава дървесина. Търсенето от Китай  през 2022 г. и 2023 г. остава по-слабо.

През 2022 г. износът за САЩ от Европа се е увеличил за 10-та поредна година с 0,72 милиона куб.м. Европейският износ за САЩ е по-висок през първото тримесечие на 2023 г., но оттогава намалява поради падащите цени.

За първите шест месеца на 2023 г. европейският износ възлиза на 2,57 милиона куб. м., което е увеличение от 15,4 % спрямо същия период на 2022 г.. Германия, Швеция, Австрия и Румъния осигуряват 88% от американския внос на европейска фасонирана иглолистна дървесина.

Възстановяването на производството на иглолистна дървесина в Европа се очаква към края на 2024 г. или 2025 г., когато търсенето трябва да се възстанови. Euroconstruct прогнозира спад в строителната продукция за 2024 г. и малък ръст през 2025 г. Руското производство на фасонирана иглолистна дървесина може да се увеличи през 2024 г.

Според доклада на пазара на дървен материал, изготвен от Австрийската земеделска камара, високите лихви продължават да оказват натиск върху търсенето на строителни продукти и услуги в Австрия. За 2024 г. се очаква икономически растеж от само 0,2%.

Австрийската дърводобивна промишленост е много добре заредена с трупи от иглолистна дървесина. Високите нива на запаси, съчетани със слаби пазари за продажби, означава, че търсенето е съответно ниско. Цените са под натиск и вече са намалени. Основните сортименти от смърч струват между €93 и €107 на FMO (плътен метър) в цяла Австрия.

Посочените цени се отнасят за търговски сделки в периода март - началото на април 2024 г. и са нетни цени, към които трябва да се начисли данък върху продажбите. Търсенето на лиственица е много силно и продължава да надвишава предлагането, докато цените остават постоянни. Голямо е търсенето на дъб и ясен.

Според доклада за пазара на дървен материал, в който са отразени и нетните цени на сделките с дървесина между март и април 2024 г., е видно, че цените за смърч за плътен метър достигат до €115. Лиственицата поддържа високо ценово ниво и на някои места достига цена от €165 FMO (плътен метър). Букът се движи между €70 и €115 FMO (плътен метър). Цената на енергийната дървесина се движи между €57 и €150 AMM (тон, сухо тегло).

Средните цени на търговете, организирани от Румънския национален орган по горите - Romsilva, за продукцията през 2024 г. са 319,20 леи/м3  или €63,84, което е с 22,18 % по-ниски от цените за 2023 г., а обемът на дървесината е намалял с 27 % спрямо обема, предложен на търг през 2023 г. от Romsilva. 

Съгласно ценовата листа на предприятието „Србиjaшуме“ за основни горски продукти при продажба от основен/временен склад за Сърбия, цената на бука  се движи между 7 097 динара (€60,32) и 20 636 динара (€175,41) в зависимост от класа. Цената за смърч и бял бор е между 9 054 динара (€76,96) и 20 038 динара (€170,32). За най-високия клас дъб с диаметър на стъблото с повече от 60 см. цените достигат до 80 440 динара (€683,74). Ясен и бряст с диаметър над 50 см. достига цена 53 371 динара (€453,65). Цената на дървата за огрев, 1-ви клас, е 6 412 (€54,50)  динара за куб.м.

Средните цени според Федералната статистическа служба на Германия за необработена дървесина през 2023 г. са  €111,30 без данък върху продажбите, което е с 6,20 % по-високи от цените за 2022 г. Най-висока е цената на бука €133,50, което е с 14,30 % повече от 2022 г.


В категории: Новини , Анализи

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки