Община Бургас обяви търгове за продажба на недвижими имоти


Община Бургас обяви търгове за продажба на недвижими имоти
26 Май 2023, Петък


Вижте подробностите

Автор: Десант

ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
№ 1569/23.05.2023 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 18 от дневния ред на проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол № 46),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ IV (четири римско), кв. 127 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – УПИ III, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ V, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.712.3095 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка три нула девет пет) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв.м, при съседи: 07079.712.3094, 07079.712.3706, 07079.712.3707, 07079.712.1795, актуван с Акт №5271/20.10.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 120,00 (двадесет и една хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1056,00 (хиляда и петдесет и шест) лева.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2112,00 (две хиляди сто и дванадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2. УПИ V (пет римско), кв. 127 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 529 (петстотин двадесет и девет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ II и УПИ III, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ VI, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.712.3094 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка три нула девет четири) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 529 (петстотин двадесет и девет) кв. м, при съседи: 07079.712.1793, 07079.712.1794, 07079.712.1795, 07079.712.3095, 07079.712.3706, актуван с Акт № 5272/20.10.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 690,00 (двадесет и една хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1084,50 (хиляда и осемдесет и четири лв. и петдесет ст.) лева.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2169,00 (две хиляди сто шестдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3. УПИ VI (шест римско), кв. 127 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ I и УПИ II, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ VII, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.712.1793 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка едно седем девет три) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м, при съседи: 07079.712.1791, 07079.712.1792, 07079.712.1794, 07079.712.3094 07079.712.3706, актуван с Акт №5273/20.10.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 280,00 (двадесет и една хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1064,00 (хиляда и шестдесет и четири) лева.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2128,00 (две хиляди сто двадесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.
Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 13.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 09.06.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 12.06.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 20.06.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.06.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 19.06.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ  /П/
Кмет на Община Бургас


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки