Запознайте се с едни от най-древните обитатели на Странджа


Запознайте се с едни от най-древните обитатели на Странджа
Шипоопашата костенурка Снимки: ДПП "Странджа"
22 Юли 2020, Сряда


На територията на най-големия български природен парк се срещат 4 вида костенурки. Корените им са от ерата на динозаврите

Автор: Магистър-биолог Милен Рашков, ДПП „Странджа”

Едни от най-древните животни, обитаващи територията на най-големия български природен парк - „Странджа“, са костенурките. В Природния парк се срещат общо 4 вида от тази група влечуги, съществуваща още от ерата на динозаврите (преди 200 милиона години). Това са 2 вида сухоземни и 2 вида водни костенурки.

Сухоземните представители включват шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), а с водата е свързан животът на каспийската (Mauremys rivulata) и на европейската (обикновена) блатнa костенуркa (Emys orbicularis).

Двата вида сухоземни костенурки се различават по няколко белега. Най-ясно различимите белези са свързани с наличието на специфични рогови брадавици, разположени върху определени части на тялото.


Шипобедрена костенурка

Шипобедрената костенурка има по една брадавица на задните части на всяко бедро на задните крака, а брадавицата при шипобедрената костенурка е разположена на върха на опашката.

Друг сигурен белег, по който двете могат да се различат, е размерът и формата на гръбните плочки, сформиращи централния ред от горната страна на черупката. При шипобедрената костенурка най-широка е средната, докато при шипоопашатата най-широка е най-задната плочка от този ред. Същевременно, първият вид има само едно надопашно щитче в задната част на корубата, а при втория надопашните щитчета по правило са две.

Биологията и начина на живот на двата вида сухоземни костенурки са сходни. Обитават храсталаци, открити места с тревна растителност, припечени скалисти терени, редки широколистни, най-често нискостъблени гори и техните окрайнини, като шипобедрената костенурка повече предпочита скалистите места с храстова и тревна растителност, а предпочитанията на шипоопашата костенурка са свързани с по-гористите местности.

И двата вида се хранят основно с растителна храна, менюто си допълват с някои дребни и бавноподвижни безгръбначни, понякога и мърша.

През май – юли шипобедрената костенурка снася на два или три пъти по 2 – 8 почти сферични яйца, които зарива в дупки в почвата. Малките се излюпват след 70 – 100 дни.


Шипоопашата костенурка

Шипоопашатата костенурка също снася два-три пъти годишно по 2 – 5 яйца, които по форма са по-удължени в сравнение с тези на шипобедрената. Малките се излюпват след 90 – 120 дни. И двата вида зимуват в рохкава почва, обикновено на южни склонове, като се заравят на дълбочина до няколко десетки сантиметра.

Шипобедрената и шипоопашатата костенурка са защитени съгласно всички съществуващи природозащитни закони и директиви на национално и международно ниво.

Популациите и на двата вида са силно застрашени и уязвими в света, като основната част от тях са концентрирани в някои по-големи защитени територии и зони. В Природен парк "Странджа" са съсредоточени едни от най-стабилните популации на шипобедрената и шипоопашатата костенурка, и по отношение на тяхното опазване Паркът е на първо място в България и на едно от челните места сред защитените територии в Европа и света!

Сред най-големите заплахи за сухоземните костенурки са унищожаването на техните местообитания, като безразборното и нерегламентирано изсичане на горите и застрояване на открити пространства с тревна и храстова растителност. На места все още тези видове влечуги са обект на бракониерски улов с цел използване на храна.

С оглед запазване стабилността на популациите на шипобедрената и шипоопашатата костенурка и занапред, е необходимо ограничаване, регламентиране и където е възможно спиране на всякакви горскостопански и строителни дейности във все още незасегнати местообитания на двата вида. Необходимо е и стриктно следене и спиране на всякакви прояви на бракониерство спрямо тях.


Каспийска блатна костенурка

От двата вида блатни костенурки – обикновената и каспийската, втората представлява особен интерес поради своето по-южно разпространение. Този топлолюбив вид се среща само в най-южните части на България, като Природен парк "Странджа" е на първо място сред защитените територии в страната по отношение опазването на вида. Относно съхраняването на обикновената блатна костенурка Паркът също е на едно от челните места сред българските защитени територии.

Двата вида се различават по своята окраска. Общият тон и при обикновената, и при каспийската е тъмен, но докато при първия вид характерните са малките жълти петна по цялото тяло, то при втория отличителен белег са светлите ивици отстрани на шията. Биологията и начинът им на живот са сходни.

Обитават бавно течащи и стоящи водоеми, като често могат да бъдат наблюдавани заедно представители и на двата вида да се греят на слънце, застанали върху паднали дървета по бреговете (като например в устието на р. Велека).

Храната е животинска - водни безгръбначни (ракообразни, мекотели, водни насекоми и ларвите им) и по-рядко дребни гръбначни животни като жабки, попови лъжички и риба, по-често мъртва). Понякога каспийската блатна костенурка яде и растителна храна – водорасли, опадали плодове и др.

Женските снасят един или два пъти годишно, в края на пролетта и началото на лятото. Яйцата са най-често 4 –10 (при обикновената блатна костенурка – до 18). Инкубират се в почвата по бреговете или по склоновете на речните легла, за период от 65 – 70 до 100 дни. Зимуването на костенурките става под водата.

Защитени видове, включени в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания – Приложение II, както и в Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) – Приложение II и IV.


Обикновена блатна костенурка

Обикновената блатна костенурка е включена в Червената книга на България, с категория "Уязвим", а каспийската – в Червения списък на световно застрашените видове към Международния съюз за защита на природата, с категория "Почти застрашен".

Сред заплахите за блатните костенурки са най-вече пресушаването и замърсяването на водоемите, както и увреждането на местообитанията по техните крайбрежия. Поради статута на Природен парк "Странджа" като защитена територия, водоемите и бреговете им в неговите граници са чисти и до голяма степен незасегнати от човешката дейност.

Това ги прави много благоприятни за обитаване на каспийската и обикновената блатни костенурки. И ако продължим да ги поддържаме в такова състояние, ние ще опазим сега и за в бъдеще тези толкова интересни и древни видове.


В категории: Добри Вести

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки