Как се прилага Законът за енергетиката


17 Февруари 2016, Сряда


В случай че далекопровод или електрически стълб е монтиран в частен имот

Автор: Христиан Митев юрисконсулт

През 2008 г. чрез съдебно решение няколко души наследници станахме съсобственици на възстановени земеделски земи в реални граници, които сега попадат в регулацията на с. Вискяр, община Перник.
Впоследствие извършихме доброволна делба на земеделските земи, които бяха оформени в урегулирани незастроени поземлени имоти с частично изменение на плана на селото.

По силата на жребия, аз станах собственик на парцел, в който има съществуващ монтиран електрически далекопровод с високо напрежение от 20 000 V. Наличието на този стълб налага ред ограничения на ползване, фактически парцелът става неизползваем.
Въпросът ми е следният: Как трябва да постъпя и имам ли законно основание да задължа електроразпределителното дружество, което стопанисва и поддържа електропреносната мрежа, да премести въпросния стълб или да ме обезщети по някакъв начин?
Александър Мирчев,
Сухиндол

Съгласно чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) собственикът на недвижим имот (а и на каквато и да е друга вещ) може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.
От посочената норма следва, че можете да заведете дело с иск по чл. 109 от ЗС, за да защитите необезпокояваното упражняване на правата си по отношение на собствения ви имот.

Но трябва да съобразите и обстоятелството, че съгласно чл. 64, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) сервитутите по този закон са ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.
Доколкото в случая се касае до енергиен обект, самият закон предвижда ограничения на правото на собственост. В тежест на ответника по заведения от вас иск – електроразпределителното дружество да докаже, че въпросният ел. стълб е енергиен обект по смисъла на ЗЕ.

Можем само да предполагаме кога е изграден завареният от вас стълб в имота. Затова ще разгледаме хипотезата, при която това е станало още при действието на отменения ЗЕЕЕ. В сега действащия ЗЕ в §26 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗЕ е посочено, че възникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) сервитутни права в полза на енергийните предприятия за съществуващи към влизането в сила на този закон енергийни обекти запазват действието си.

Съгласно чл.60 от ЗЕЕЕ, действал през периода 1999-2003г., около енергийните обекти се създават сервитутни зони, като сервитутното право възниква за съществуващите към влизането в сила на този закон енергийни обекти по силата на закона, а за новите такива – с отреждане на терена.
За да се приеме, че енергийният обект е съществуващ и заварен от ЗЕ следва запазването му да отговаря на строителните правила и норми и на правилата за безопасност, тъй като към момента на изграждането му такива са съществували.

В тежест на ответника е да докаже, че са спазени тези нормативни изисквания за изграждането на това съоръжение - както по отношение спазването на предвидените процедури, така и по отношение на изискуемите се документи.
Ако електроразпределителното дружество не стори това, не може да се приеме, че енергийният обект е изграден при спазване на всички законови норми към момента на изграждането му, което от своя страна ще означава, че за него не е възникнал сервитут в полза на дружеството ответник.
С оглед изложеното, ви препоръчваме задължително да извършите консултация с адвокат преди предприемане на действия от ваша страна.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки