Приморско се оказа без общински терени


29 Октомври 2009, Четвъртък


Общинската земя в крайморския град още преди две години окончателно е била подарена, заменена, продадена на безценица или направо заграбена. Това показа доклад, изготвен от трима общински съветници в Приморско. Заради огромния читателски интерес към скандалните сделки, извършени от бившия кмет Димитър Димитров, „Десант“ публикува пълния текст на доклада на Временната комисия на ОбС.Д О К Л А Д

За извършената проверка от Временната Комисия, избрана от Общински съвет- Приморско с Решение №37/26.02.2009г. по сигнал вх.№784/ 16.02.2009г., подаден от СНЦ „Приморско 21век”- гр. Приморско.

Уважаеми общински съветници,

       В изпълнение на цитираното по-горе Решение бе извършена проверка на 13 Договора за продажба на общинска собственост, 29 Договора за ОПС и 2 Договора за замяна на недвижими имоти общинска собственост за времето от 2003г. до 2007г. По проверяваните документи Комисията констатира следното:
      Несъответствие с нормативната уредба, по която са извършвани актовете за разпореждане с общинската собственост, в това число несъответствие със Закона за общинска собственост, ППЗОС, ПП Закона за държавна собственост, 235ПМС/1996г.
      Основанията за Договорите за ОПС са чл.37, ал.4 от ЗОС и чл.30 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост и Решение №61/11.05.2000г. на ОбС- Приморско.
       Уредбата на чл.37, ал.4 ЗОС след 1999г. определя Общински съвет като органа на местното самоуправление, който има право да учредява право на строеж.
      Многократно на въпроси поставяни в предишните Общински съвети за начина на учредяване на ОПС е бил противопоставен чл.30 Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост. Този текст на чл.30, който макар и противоречащ на ЗОС, поради съпротивата на г-н Димитров и групата му общински съветници не е бил променен, въпреки законовото изискване за това. Обстоятелството, че до декември 2007г.не е изпълнено разпореждането на §78 от ЗОС за приемане на изменение и допълнение  на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост не отменя необходимостта от спазване на Закона. Нещо повече Закона за нормативните актове разпорежда:
   Чл.8 Всеки Общински съвет може да издава Наредби, с които урежда съобразно нормативните актове с по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
   Чл.15(1)Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и други Нормативни актове от по-висока степен.
   ал.3Ако Постановление, Правилник, Наредба или Инструкция противоречат на Нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.
       Дори и приложението на чл.30 от старата Наредба е белязано с куп пропуски, които обаче са станали причина за безконтролно раздаване на ОПС от г-н Димитров и пълно пренебрегване правото на Общински съвет да се разпорежда с общинската собственост.
       В Наредбата има чл.29, ал.1, който повелява ежегодно в срок до 31 януари с Решение на Общинския съвет да се определят общинските парцели, върху които Кмета може да учредява право на строеж на жилищни и нежилищни обекти. Ако се отгърне, който и да е Протокол на Общински съвет за всичките години от 1997г. до 2007г. няма да намерите такова Решение, просто защото такова никога не е било поставяно на обсъждане. Кой в този случай може да контролира Кмета за кой имот учредява ОПС? По-нататък чл.30 урежда учредяването на право на строеж на граждани с установени жилищни нужди по реда и условията на глава ІІ на ППЗОС. Нека да погледнем какви са условията:
1. не притежава жилищни, вилни и идеални части на такива имоти /постоянно обитавани/.
2. не притежава жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в райони на населените места от 0, І и ІІ национален тип, парцели в курортни зони и комплекси и вилните зони край тях, заявени до 10км.от морската брегова ивица.
3.не са прехвърлили имоти по т.1 и т.2 на други лица след 13.03.1990г.
Има още 2точки-4 и 5, които касаят наличните парични средства, притежавани от лицето
6. имат адресна регистрация в населеното място, като за населено място от 0, І и ІІ национален тип тя е повече от 5 години, с изключение на случаите по чл.7, ал1, т.1.
Всичко това го цитираме, защото имаме случаи, в които получилите ОПС се регистрират адресно в Приморско, след като са подали молби. Има случаи, в които хората са адресно регистрирани, но тогава е трябвало Комисията по картотекиране да има възможност да прави проверки на молбите им. Има случаи, в които човекът си подава молба с днешна дата и  на другия ден Комисията решава да му се предостави ОПС. Кога Комисията е успяла да извърши проверката?
Обстоятелствата по чл.5, ал.1, от т.1 до т.5 се удостоверява с декларация на гражданите, а по т.6 и т.7 от Комисията. Комисията е длъжна да ги проверява. Така или иначе всички хора е трябвало да са запознати с правилата, защото всички накрая на молбата- декларация се подписват, че им е известен текста на чл.313 от Наказателния кодекс за невярно деклариране.
2.Преглеждайки молбите- декларации за кандидатстване за ОПС, ще видите непълноти, грешки, лъжи от съществено значение за крайното решение. Приемаме, че вина за по-голямата част от допуснатите неизрядни декларации е на Комисията по чл.9, ал.1 от ППЗОС, но в определени случаи бившия Кмет Димитров е бил наясно с нарушенията и въпреки това е сключвал ОПС- не може да не знае съпругата му или сина му  каква собственост притежават.
Комисията по чл.9, ал.1 от ППЗОС е била в състав:
1.Маргарита Серафимова- Председател
2.Стефка Анастасова
3.д-р Руска Бъчварова
4.Янко Томов
5.Дико Шурелов
6.Николай Петков

Дами и господа общински съветници,

за периода 2003г.-2007г. са учредени 350бр. ОПС. От тях 118 са във времето до влизането в сила на промяната на ЗОС от м. ноември 2004г. Какво показва проверката по конкретните случаи, изброени в сигнала на СНЦ „Приморско 21век”. Една значителна част от получилите ОПС са жители на Приморско отдавна и това, че процедурата по учредяването не е била спазена не може да им се вменява като вина. Констатациите, обаче, в определени случаи показват действия, които правораздавателните органи могат да преценят доколко са законосъобразни и може ли да се търси отговорност от определени длъжностни лица.
Ето някои случаи:

   1.С Договор от 01.08.2006г. Община Приморско учредява ОПС на Георги Димитров Димитров за УПИ V-733 кв. 29 по плана на гр. Приморско целия с площ 743кв.м. за сумата 2897лв/ 3.90лв на 1кв.м./. Същият е жител на Приморско по рождение, но не живее в Приморско. Към момента на подаване на декларация е собственик на ½ имот УПИ VІ кв.55  по плана на гр. Приморско. Възходящите му /родителите/ са притежавали  3 имота в Приморско и 1 в „Узунджата”. Молбата- декларация за ОПС е подадена на 06.02.2004г. с подпис, който е на друго лице. Следва да се отбележи, че вече веднъж е получил ОПС заедно с брат си Ивайло.

   2.С Договор вписан на 03.09.2003г. Община Приморско учредява ОПС на Гинка Илиева Димитрова УПИ Х кв.24А по плана на „Узунджата” 469кв.м. за сумата 469лв./1лв. на 1кв.м./. В молбата декларация е декларирала 96кв.м. жилищна площ за 4 човека при нормативно изискване за задоволяване на жилищни нужди 55кв.м. В момента на декларирането семейството е притежавало 3 имота в Приморско.

   3.С Договор за ОПС от 29.08.2003г. Община Приморско учредява ОПС на Венетка Георгиева Василева- майка на Васил Серафимов. Същата е подала молба за ОПС на 27.02.2003г., а е адресно регистрирана на 12.06.2007г. В момента на учредяването на ОПС е на 75години., декларирала е 136кв.м. жилищна площ обитавана от 4 човека /изискването на чл.17 на ППЗОС за жилищно задоволяване за четиричленно семейство е 55кв.м./. Молбата е с посочени 2 адреса: ул.”Бриз”№3 и ул.”Ропотамо”№4.

    4.С Договор от 30.03.2004г. Община Приморско учредява ОПС на Николай Василев Серафимов за УПИ VІІ-733 кв.29 по плана на гр. Приморско. Имотът е с квадратура 784кв.м. цена на ОПС 3057,60лв./3.90лв. на 1кв.м./. Към момента на подаване на декларацията родителите му са били собственици на имот в СО „Узунджата”, което не е отразено в декларацията. Тук ще отворим една скоба, за да Ви информираме, че близките на Николай Серафимов притежават имоти в  СО „Узунджата”, закупени по §4А ЗСПЗЗ. Баба му Тодорка Маринова Кибарова е собственик на УПИ 16 кв.24А- 425кв.м.. Чичо им Желязко Петров Кибаров притежава УПИ 26 кв.24А-400кв.м.
Николай Василев Серафимов прехвърля на „Мегатранс 1” ЕООД, представлявано от управителя Васил Огнянов Щраков, правото на собственост върху следния свой собствен недвижим имот: ½ /една втора/ идеална част от жилищна сграда с апартаменти и стаи за настаняване към тях, на пет етажа, с разгъната застроена площ със сутерена 2 716 кв.м.
В замяна на прехвърления му недвижим имот „Мегатранс 1” ЕООД, представлявано от управителя Васил Огнянов Щраков прехвърля на Николай Василев Серафимов правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: неурегулиран поземлен имот, находящ се в гр.София, целият с площ по нотариален акт за продажба на недвижим имот от 1045кв.м., а по скица с площ от 1060кв.м. по кадастрален план на гр. София , планоснимачен район „Южна градска територия 5-та част /ІV-55/, местността „Манастирски ливади- Изток”.

    5.С договор от 15.03.2004г. Община Приморско учредява ОПС на Веселин Кирилов Войнов /син на Кирил Войнов- бивш шеф на Национална служба пожарна и аварийна безопасност/ за имот УПИ ІІ-733 кв.29 по плана на гр. Приморско с площ 616кв.м. за 2402,40лв. /3.90 за 1кв.м./. Адресна регистрация в Приморско от 08.03.2004. Молба за ОПС от 28.02.2003г., Решение на Комисията от 09.04.2003г.Адрес в Приморско ул.”Черно море” №26А.

    6. С договор от 28.06.2007г. Община Приморско учредява ОПС на Деница        Николова Урумова
-адрес в Приморско, ул.”Стара планина” №7
-адресна регистрация в Приморско от 18.10.2006г.Молбата за ОПС е от 15.01.2004г. Декларира притежавана жилищна площ в Приморско, която се обитава от 5човека.
-ОПС за УПИ ІІ кв.36Г- носа на гр.Приморско- 469кв.м. за сумата от 1829лв./3.90лв. на 1кв.м./

    7. С договор от 27.03.2006г. Община Приморско учредява ОПС на Евелина Георгиева Куртева от гр.Царево
-служителка в кметството до 2008г. Адресна регистрация от 11.11.1998г.
-адрес в Приморско, ул.”Стара планина” №7
-тричленно семейство с декларирана жилищна площ 60кв.м. при жилищна нужда по норматив до 55кв.м.
-ОПС за УПИ ХІV кв.391 СО „Узунджата”- 400кв.м. за сумата от 400лв. /1лв. за 1кв.м./

     8. С договор от 27.12.2006г. Община Приморско учредява ОПС на Петър Тодоров Попов
-адрес в гр.Приморско ул. „Трети март” №3 /дом. адрес на Калиопа Трендафилова/
-адресна регистрация в Приморско от 10.05.2004г. Молбата му е от 21.01.2004г. С Протокол на Комисията по чл.9 ППЗОС от 26.03.2004г. е взето Решение да му се даде ОПС.
-декларирана жилищна площ 60кв.м.
-четиричленно семейство- норматив 55кв.м.
-ОПС за УПИ ІV кв.36Г 469кв.м. за сумата от 1829,10лв. /3.90лв. за 1кв.м./

     9. С договор от 30.04.2004г. Община Приморско учредява ОПС на Ваня Панайотова Генкова за имот УПИ І кв.36 А по плана на гр.Приморско с площ 430кв.м. за 1677лв. /3.90лв. за 1кв.м./
-адрес в гр.Приморско ул. „Странджа” №9А /дом.адрес на Димо Парушев/
-адресна регистрация от 19.03.2004г. в Приморско. Молба за ОПС от 12.01.2004г.
-декларира жилищна площ за 5човека 80кв.м. при норма 70кв.м.
-в момента на отстъпване на ОПС е на 18години. Сградата е построена.

    10. С договор от 19.09.2005г. Община Приморско учредява ОПС на Тодор Любенов Цветанов за УПИ Х кв.36А
-адрес в гр.Приморско ул. „Трети март” №3/дом. адрес на Калиопа Трендафилова/
-адресна регистрация в Приморско от 30.11.2005г. Молбата за ОПС е подадена на 25.03.2004г. С Решение от 26.03.2004г. Комисията по чл.9 ППЗОС го картотекира и определя имота за ОПС.
-декларира жилищна площ от 45кв.м. за 3човека, норма- 55 кв. м.
- от 03.05.2006г. постоянен адрес в гр.София

   11. С договор от 30.04.2004г. Община Приморско учредява ОПС на Елка Мичева Икономова на възраст 80години.
-адрес в Приморско, ул.”Стара планина” №7, ул.”Ропотамо”№4 / дом.адрес на Маргарита Серафимова/- тези два адреса са записани в молбата й.
- декларира, че живее в  жилище, собственост на Общината от 36кв.м. сама. На посочените адреси Общината няма жилище.
-адресна регистрация в Приморско от 25.03.2004г. Молбата за кандидатстване за ОПС е от 12.01.2004г. Комисията по чл.9 ППЗОС взима решение и определя имота за ОПС на 26.03.2004г.
- в момента на учредяване на ОПС на 80г.
-ОПС за УПИ ХІІІ кв.36А 430кв.м. за сумата от 1677лв./ 3.90лв. за 1кв.м./
-Сградата е построена.

   12. С договор от 08.01.2007г. Община Приморско учредява ОПС на Димитър Георгиев Стоев –син на Георги Стоев за УПИ VІІІ кв.32 с площ 755кв.м. за 2944,50лв. /3.90лв. за 1кв.м./
- адресна регистрация ММЦ Приморско 1, ет.5, ап.30.
За да се учреди ОПС е променен Общият устройствен план на Общината и от терени за зелени площи и такива за нуждите на техническата инфраструктура са били оформени две УПИ-та за жилищно строителство.

   13. С договор от 20.10.2005г. Община Приморско учредява ОПС на Атанас Колев Попов за УПИ VІІ- 400 кв.37 по плана на гр. Приморско с площ 347кв.м. за сумата 1353лв. /3.90лв. за 1кв.м./
- адресна регистрация в Приморско от 02.03.2005г. Молба за ОПС от 25.03.2004г. Протокол на Комисията по чл.9 ППЗОС за картотекиране от 26.03.2004г. Интересното в случая е, че същият имот е бил предоставен с ОПС на баща му Колю Попов и е бил отнет със Заповед на Кмета на основание чл.67 ЗС и няколко месеца по-късно даден на сина му.

   14. С Договор от 28.02.2006г. Община Приморско учредява ОПС на Пламен Красимиров Тумбаков  за УПИ ІІІ, кв.30 по плана на гр. Приморско целият с площ 538кв.м., учредява право върху ½ ид.ч. от имота да построи южната секция от предвидената по ПЗ жилищна сграда на близнак.


За продажбите на земя

Уважаеми общински съветници,


като основание за продажба на общинска собственост се е ползвала разпоредбата на 235 ПМС/1996г. Тук основните слабости са свързани с неспазване на главното условие продажбата да се извършва на физическо лице и юридическо лице, получили ОПС до 13.07.1991г. Тук трябва да поясним, че според изискването на постановлението за лицата, които са отговаряли на всички условия, цената се е определяла от служба „Общинска собственост” по разпоредбите на глава VІІ от ППЗДС. В този случай цената е ниска и много хора с право са се възползвали и са си купили земята. При липса на документи или на част от тях  е можела да се извърши продажбата, но вече при свободно договаряне по пазарни цени. Вярно, че доста от имотите са продадени по пазарни оценки, но решението в крайна сметка е било на Кмета.
  Ето Ви няколко конкретни случая на продажби, при които има разминаване с нормативната уредба:

1. С Договор за продажба от 25.04.2004г. Община Приморско продава на Мария Атанасова Сербезова УПИ ХVІ в кв.30 по плана на гр. Приморско, на основание § 3, ал.2 ПЗР на 235ПМС. Същата госпожа е придобила ОПС за същия имот на 09.07.2003г.ОПС е за сумата 1170лв, а за продажбата е платила още 14 700лв. или общо за 15 870лв. придобива незастроен имот на първа линия до Северния плаж на гр. Приморско. Имотът е оценен за 25евро на кв.м., като в заключението на оценителя са цитирани справки за цени на 5 фирми, които са със средна цена 45евро на кв.м. Въпреки това цената е 25евро на кв.м. При направената справка за пазарната цена за района се установи, че през 2004г. един кв.м. за този район се е търгувал не по-малко от 100евро на кв.м.
Като допълнение ще Ви информираме, че г-жа Сербезова  след 7месеца продава имота за сумата 3 000лв., при посредничеството на семейство Тумбакови. В този случай отделно може да се постави въпроса, дали е трябвало да й се предостави ОПС, при положение, че няма данни същата да е била адресно регистрирана в Приморско.

2. С Договор от 22.06.2006г. Община Приморско продава на„Светлина” АД Стара Загора 3804кв.м. УПИ VІІ-292 кв.71 по плана на гр. Китен за сумата от 357 100лв., такава е оценката на оценителя, това прави по 94лв. на кв.м. По сведение от Кметство Китен цената в района по това  време е била 100евро на кв.м.


3. С Договор от 22.03.2007г. Община Приморско продава на ЕVN България  Електроразпределение Пловдив 1 600кв.м. УПИ ІІ кв.27 по плана на гр.Приморско за сумата от 328 000лв. Имотът е оценен на 480 000лв. Приема се, че са имали ОПС за трафопоста с 50кв.м. площ. Вместо за 50кв.м, оценителката е изчислила цена на ОПС, с която се намаля продажната цена върху 1 600кв.м., с което е намалила сумата с 150 000лв. Реално от общата сума е трябвало да се приспаднат 4 000лв.

4. С Договор  от 22.03.2007г. Община Приморско продава на „Промет Стийл” АД имот УПИ І-18, кв.52 в гр. Китен с площ 3693кв.м. за сумата 997 110лв. Цена на продажбата 270лв. на кв.м.

5. С Договор, вписан на 16.04.2004г., Община Приморско продава на „Есперанса-Н” ООД София 4500кв.м. УПИ ІІІ-294 кв.74 по плана на гр.Китен за сумата от 180 000лв. Имота е оценен на 40лв. Пазарната цена е била 45евро- 90лв. на кв.м. В случая продажбата е извършена на основание §3, ал.2 ПЗР 235ПМС, т.е. без всички документи.

6. С Договор за продажба от 01.06.2005г. Община Приморско продава на ЕТ „Сателит-ГТ- Георги Зарков от Ловеч общински имот УПИ ІV-318, кв.62 по плана на гр.Китен с площ 1753кв.м. за сумата 287 492лв., цена на кв.м. 164лв. Отново основанието е §3 от 235ПМС.

7. С Договор от 10.10.2006г. Община Приморско продава на „КБС” ООД- Бургас общински имот УПИ ІІІ-45, кв.38 по плана на гр.Приморско с площ 1457кв.м. за сумата 189 410лв. Цена на продажбата 130лв.кв.м.=65евро, при пазарна цена тогава 150евро кв.м.

8. С Договор за продажба от 23.03.2007г. Община Приморско продава на „БИГСТАРТРЕЙД” АД недвижим имот УПИ ІV-319, кв.61 по плана на гр.Китен с площ 5052 за сумата 839 642лв. Цена на кв.м.- 166лв.=85евро.

9.С Договор от 02.02.2004г. Община Приморско продава на „Еврохолидейс” АД 2 197кв.м. част от УПИ ХІ-32,133,763 кв.29 по плана на гр. Приморско за сумата от 128 854лв. Няма изготвена пазарна оценка. Тогавашният Кмет- Димитров е приел цена на кв. м.- 30евро, при пазарна цена тогава 100евро. В случая продажбата е извършена на основание § 3 на 235 ПМС. „Еврохолидейс” АД не е имала ОПС върху този имот. В Договора за продажба между „Еврохолидейс” АД и МРРБ е записано имот ХІ-32 кв.29 с площ 8,9дка. Обяснението за продажба може да се търси в това, че госпожа Гинка Димитрова, съпруга на бившия Кмет Д.Димитров е собственичка на апартамент в „Гранд хотел Приморско”, разположен на втори жилищен етаж, с площ на апартамента 207,72кв.м., ведно със съотв. ид.ч. от правото на строеж.

   В горните случаи цената е била договорена от Кмета на основание §3 от 235ПМС.
   Няколко извода може да се направят от цитираните по-горе продажби:
1.Основанието за продажба е било 235ПМС и то главно §3., т.е. липса на необходими документи, което дава възможност за много разширително тълкуване на нормите на постановлението.
2.Цената, макар и в определени случаи да е определяна от оценител, не съответства на пазарната към момента. Тук ще отворим една скоба и ще кажем, че става дума за продажби между 2003г.-2007г.- годините с най-висок ръст на продажби и на цени за района.

Дами и  господа общински съветници,

В процеса на проверка се запознахме и с още няколко случая, които решихме, че е необходимо да Ви докладваме:

1.С нотариален акт от 17.06.1994г. Димитър Гихоров Димитров, майка му, сестрите му, придобиват собственост по давност на имот  пл. номер 62 в кв.54 по плана на гр. Приморско, с площ 1500кв.м. През 1996г. с молба същите искат от Кмета на Общината /Д. Димитров/ да извърши замяна на имота, тъй като през имота минава път.
С Договор от 04.07.2000г. Община Приморско, представлявана от  Димитър Димитров заменя на Димитър Димитров и другите, имоти VІ, кв.22 с площ 490кв.м. / в района на ул.”Тропик” и ул. ” Тракия”/ и имот VІІІ в кв.22 с площ 670кв.м срещу имот  пл. номер 62 в кв.54 с площ 1500кв.м./ в района на хотел „Пламена Палас”/. Както на всички други заменили, така и на тях, 20% от земята е отнета за мероприятия на Общината по смисъла на чл.21а от ЗТСУ. След три години, явно не харесал местото, в който се намира имота му, бившият Кмет Димитров, като представител на Община Приморско извършва поправка на Договора за замяна от 04.07.2000г., като в Договора за поправка на Договор за замяна с дата 23.04.2003г., Димитров и другите стават собственици на други имоти- УПИ І-733 в кв.29 и на УПИ ХІV в кв.7 по плана на гр. Приморско, като първият имот е с площ 617кв.м. /на първа линия по пътя за Перла/, а вторият 407кв.м./ул. „Сияние” и ул. „Хоризонт” и запазват УПИ VІ в кв.22. В извършената в последствие доброволна делба едноличен собственик на УПИ І-733 в кв.29 става Димитър Димитров.

2. На 24.11.1997г. е съставен списък на получилите владение на парцели в кв.24А в СО „Узунджата”. Вписаните в списъка са получили това след теглене на жребий, проведен  в Читалището на гр. Приморско. За да станат собственици или ползватели на тези имоти е следвало Общината или да ги продаде или отдаде под наем. В някои случаи, обаче имотите са били продадени на основание §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ. Така някои от тези лица са придобили собственост срещу по около 0.50 лв. на кв.м. В преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се дава възможност такива продажби да се извършват, когато желаещият да закупи имота е стопанисвалсъщия на основание удостоверение по ПМС №26 на МС отпреди 1989г. Такива удостоверения можеха да бъдат издавани до влизане в сила на ЗСПЗЗ, т.е. до 1992г. Възниква въпроса, как хора, които са теглили жребий през 1997г. и са получили владение са имали удостоверение, издадено до 1992г. В случая компетентните органи трябва да се произнесат има ли документи с невероятно съдържание и кой го е извършил.

3.С решение №28/15.12.1999г. Общинската поземлена Комисия - Приморско възстановява правота на собственост на Дойка Атанасова Иванова - 2 дка в местността "Пясъка". В случая интересът на Комисията към този акт е породен от два факта: общо взетое известно кага са придобивани в тази местност - преди 1927г., 1928г. Ако се съди по горното решение на ОПК, тогава и 4-5 годишнидеца са били собственици на места в м."Пясъка". По-вероятно е ако някой е бил собственик на този имот, това да е бил някой възходящ наслидовател.
Възниква и следващия въпрос, породен от горните придположения: дали на въпросната жена биха възстановили имота, ако не беше майка на тогавашния кмет - Д.Димитров?

4.Бихме искали да Ви запознаем с още един случай на пренебрегване на нормативната уредба.
С договор от 16.03.2004г. Община Приморско продава на Иван Йосифов Дулев /съпруг на бившата шефка на на НАП Бургасд Румяна Дулева/ 60/547 кв.м. ид.части от имот УПИ III-209, 208, кв.1 по плана на Писменово. На същата дата с друг договор продава и 60/547 кв.м. ид. части от същия имот. На същата дата 16.03.2004г. отново на Иван Дулев продава 89/377 кв.м. в имот УПИ II-209,281, кв.1 по плана на с. Писменово. Пак на 16.03.2004г. с друг договор продава 100/377 кв.м. от същия имот на същия човек. Нека сега да видим основанията за продажбите: те са чл.35, ал.1 ЗОС и Решение №203/15.03.2002г. на ОбС- Приморско.
Какви са текстовете : чл.35, ал.1 ЗОС - продожба на имоти и вещи - частна общинска собственост се извършва след Решение на Общинския съвет от Кмета на Общината црез търг или конкурс.
Решение №203/15.03.2002г. на ОбС - Приморско гласи: Допълва чл.26 от НРПУР с общинско имущество и създава нова ал.4

ал.4 Продажбата на общински недвижими имоти - частна общинска собственост, с площ до 100/сто/ кв.м., предаваеми по регулация към имоти, собственост на физически лица да се извършва еднократно от Кмета на Общината.
От горните два случая е видно, че първо Договорите противоречат на цитирания чл.35, ал.1ЗОС и второ, за да бъде пренебрегнат ОбС, имотите се делят на парчета, за да се продават от Кмета, Щета за Общината в случая няма, има само пълно пренебрегване на Закона.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
По време на проверката бяха прегледани още много други преписки. Общо като крайна констатация може да се каже, разпореждането с общинска собственост за периода 2003г. - 2007г., а и преди това, е било резултат на незачитане на законовата уредба, еднолични решения, щети за Общината. Разбира се ние като Общински съветне сме органа, който ще се произнесе дали това са престъпления и следва ли за това да се носи наказателна отговорност. Нашата задача е да се запознаем с фактите, такива каквито са и да дадем пилитическа оцунка за извършените разпореждания с общинско имущество.
Въз основа на констатациите в Доклада ще бъдат уведомени компетентните органи.

Дончо Гунчев
/Председател на временна комисия/

Пенко Калудов
/член/

Надя Диханова
/член/5
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
5
отвратен
02.11.2009 11:29:34
0
0

Голяма работа ни е кметицата и тези около нея. Защо две години не обели дума, че Димитров е оставил задължения. Чак сега ги обяви. ЛЪЖЕ!!! Защо не направи прозрачно управлението си. Защото не е за показване. И ако има малко достойнство, като че ли най-умното което ще направи, е да си подаде оставката и да се маха. Правилно каза на сесията, че не я искат. Позна. Не само част от общинските съветници. Хората са отвратени от нея.
4
RE doklad
02.11.2009 08:33:05
0
0
" Една значителнаа част от получените ОПС са на жители на Приморско отдавна и това, че процедурата по учредяването не е била спазена не може да им се вменява като вина."- цитат от доклада.
С тази констатация комисията определя основния критерий при извършване на проверката. -337 НАШИ са невинни и 13 ЧУЖДИ са виновни.Няма как да не отчетем безпристрастност при определянето на виновните. Това става по точни критерии, като например:
-с каква жилищна площ разполага преобретателя- до 55 кв.м.
На този критерий безспорно отговарят:
Петко Гечев
Стоян Гечев
Жанет Стойчева
Пламен Петков
Дамян Петков
Последният е особенно нуждаещ се, защото освен жилищни и офис имоти в Приморско,притежава и урегулирани парцели в центъра и на южния плаж на гр.Китен. Същият му бяха извършени и заменки в Узунджата по времето на предишния кмет.
Чудно е обаче защо посочените имена и много други не са включени в доклада???
3
още един приморец
30.10.2009 20:26:33
0
0
Г-н Янко Томов, или така наречения "приморец", май много ви е мъчно за Димитров.Що не вземат се поразровят малко - може и вие да сте дръпнали от баницата, та толкова да ревете за него.Да, ама нема вече кьор софра, колкото и да ви е мъчно.
2
тропси
30.10.2009 19:22:28
0
0
Браво! Чудесно! Веднага изгонете червената Лиляна и върнете феодала Димитров!
И аз искам едно ОПС, УПИ, мупи, но трябва Димитров да се върне, за да ми го даде. На Димова не и стиска да пави такива подаръци, страхлива е.
Затуй, искаме Димитров, ако е остнала още земя за крадена да я вземе и нея.
А вие господа от кохортата му, дето висите по сесии и развявате смешни декларации като тази на "приморец", вече омръзнахте на всички.
1
PRIMOREC
30.10.2009 18:34:47
0
0
Уважаема комисия,
Политическата оценка за нечие управление я дават гражданите, а не определени тесни кръгове.
По време на управлението на господин Димитров бяха дадени стотици ОПС-та. Напълно "случайно" са избрани 13 от тях. Явно никой сега не е притеснен, че на нуждите на гражданите по време на управлението на Димитров бе обръщано внимание. Че по време на това управление всички общински предприятия работеха.Че работа имаше за над 800 човека.
Цялото обществено притеснение е насочено върху факта, че Димитров е ощетил общината.Как?
Как уважаеми управници Ви остави Димитров общината- с положителен баланс от 3 млн.лева.
И докато Вие се притеснявате за сключените от него сделки в момента общината е с 4 млн. кредит и предложение за нов от 3 милиона.
Знаете ли че само лихвите ако ви послушаме ще са 60хиляди лева на месец.Знаете ли, че госпожа Димова от последно получените 9 милиона лева по проекта за канализации върна само 5млн. по уж оперативния заем, а останалите отклони към близките си и партийни фирми.
Вие сега ще ни излъжете,че всичко е наред, но Вашето управление е не просто лошо и некомпетентно. Това управление е злоумишлено. Потъваме в дългове и лихви и виждаме, че не общината е ощетена. Ощетени щи бъдем НИЕ гражданите, нашите деца и внуци. Защото НИЕ и ТЕ щетрябва в бъдеще да понесем огромно данъчно бреме за да върнем изхарчените днес с лека ръка пари.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки