Бойко Борисов на аудиенция при папата по случай 24 май


Бойко Борисов на аудиенция при папата по случай 24 май
23 Май 2018, Сряда


За първи път тази година традиционното поклонение пред гроба на Св. Кирил в църквата „Сан Клементе“ ще бъде осъществено съвместно с делегацията на Република Македония, водена от министър-председателя Зоран Заев

Автор: Десант

Министър-председателят Бойко Борисов ще бъде на посещение в Рим на 24 май и на аудиенция при главата на Римокатолическата църква Негово Светейшество папа Франциск на 25 май. Поводът е отбелязването на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Българската делегация, ръководена от премиера, включва в състава си представители на вероизповеданията у нас, на академичната общност и дейци на културата.

На срещата с папа Франциск ще присъстват Западно и Средноевропейски митрополит на БПЦ Антоний, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, ректорите на УНСС проф. Стати Статев и на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. Христо Бонджолов, директорът на Института по исторически изследвания към БАН доц. Даниел Вачков, директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров и ръководителят на националната школа по приложна математика Теодоси Теодосиев. Тяхното участие в аудиенцията е признание за постиженията им и е израз на значението, което българското правителство отдава на образованието, науката и културата.


Санта Мария Маджоре

За първи път тази година традиционното поклонение пред гроба на Св. Кирил в църквата „Сан Клементе“ и посещението на базиликата „Санта Мария Маджоре“, където папа Адриан ІІ благославя славянската азбука и книги, ще бъде осъществено съвместно с делегацията на Република Македония, водена от министър-председателя Зоран Заев.


Сан Клементе

Двете делегации ще участват и в официалния прием, даван в българското посолство в Италия по случай празника на духовността. Съвместното честване на исторически събития, значими за двете държави, и почитането на големи исторически личности, е символ на новия етап в отношенията между София и Скопие след подписването на договора за добросъседство на 1 август 2017 г.

При посещението си в Рим българската делегация ще поднесе цветя на паметника на патриарха на българската литература Иван Вазов и ще присъства на молебен за здраве и успехи на българския народ, отслужен в храма „Св. Павел ала Регола“, в който черкуват членовете на Българската православна църковна община.

„Аудиенцията във Ватикана е огромен жест на папата към българския народ, към изключителното дело на светите братя Кирил и Методий, към това, че сме дали писменост“, коментира премиерът Борисов при посещението си в Рим на 24 май 2015 г.


В категории: Новини

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Приятел на България
24.05.2018 12:42:40
0
0
http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27777-2018-05-24-09-45-28.html

Google Translation (Highlights):

Deputy Constantin Codreanu, chairman of the Commission for the Romanian communities outside the country, presented to the Chamber of Deputies a political statement on the Day of Romanians Abroad, which will be celebrated on Sunday, May 27th. He stressed the need for Romania to fulfill its duty exemplary to the citizens of the historical communities around the borders and the Balkans, in a cultural and identity barrier, or to the Romanians from the economic diaspora, according to Romanian Global News.
In his political statement, Deputy Constantin Codreanu mentions: "Mr. President, distinguished colleagues One year ago, I reviewed the issues of the main historical communities around the borders and the Balkans at the Tribune of the Chamber of Deputies: the criminals, the criminals, the limit of disappearance, meglenoromans, unrecognized as a minority in Greece and the Republic of Macedonia, almost completely denationalized, Balkan Aromanians struggling between assimilation and cultural revival, the Dacians in Ukraine, Hungary, Serbia and Bulgaria, either lacking national rights or confronted with the continuous reduction of these rights.
Unfortunately, over the past year, we have generally witnessed a worsening of the situation of our fellow countrymen in the historical communities. Thus, the Istrian people in Croatia became even less, the Meglenoromans alike, and the Aromanians in the Balkans did not achieve any notable success, except for the positive evolution in a single state - Albania, where on 13 October 2017, by adopting the Law on the protection of national minorities have been officially recognized as a national minority with their own Aromanian names and with the possibility of enjoying the cultural-identity assistance granted by the related state, ie Romania.
Romanians from Hungary and those from Bulgaria, neighboring and allied states, members of the EU and NATO, are still subject to assimilation policies or practices, in contrast to the treatment applied by Romania to the Hungarian and Bulgarian minorities.
We also consider the Chisinau government's neglect of the cultural-identity needs of compatriots in the Taraclia and Ceadâr-Lunga districts, the only district centers where there is no form of education in Romanian, even if such requests have been formulated repeatedly by the inhabitants.
One reason for deep regret is the fact that in the last year, contrary to the legal provisions, land needs and repeated efforts, no new Romanian Cultural Institute was set up. The first on the waiting list for setting up are for many years the ICR Moscow and ICR Kiev with its subsidiary in Cernăuţi. Romania has no plausible motive and no acceptable excuse for this state of affairs. We will note in the context that we deeply regret the recent abolition of the Romanian Outside Border Directorate within ICR Bucharest.

Deputatul Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat în Camera Deputaților o declarație politică privind Ziua Românilor de Pretutindeni ce se va sărbători duminică, 27 mai. Acesta a subliniat necesitatea ca România să-și îndeplinească exemplar datoria față de conaționalii din comunitățile istorice din jurul granițelor și Balcani, aflate în dificultate culturală și identitară, sau față de românii din diaspora economică, transmite Romanian Global News.
În declarația sa politică, deputatul Constantin Codreanu menționează: "Domnule președinte, distinși colegi, Acum un an, am trecut în revistă la tribuna Camerei Deputaților problematica principalelor comunități istorice din jurul granițelor și Balcani: istroromânii, aflați în stare critică, la limita dispariției, meglenoromânii, nerecunoscuți ca minoritate în Grecia și Republica Macedonia, aproape complet deznaționalizați, aromânii din Balcani, care se zbat între asimilare și redeșteptare culturală, dacoromânii din Ucraina, Ungaria, Serbia și Bulgaria, fie lipsiți de drepturi naționale, fie confruntați cu reducerea continuă a acestor drepturi.
Din păcate, pe parcursul ultimului an am asistat, în general, la o înrăutățire a situației conaționalilor noștri din comunitățile istorice. Astfel, istroromânii din Croația au devenit și mai puțini, meglenoromânii la fel, iar aromânii din Balcani nu au înregistrat niciun singur succes notabil, cu excepția evoluției pozitive dintr-un singur stat – Albania, unde, la 13 octombrie 2017, prin adoptarea Legii privind protecția minorităților naționale, au fost recunoscuți oficial ca minoritate națională cu numele lor propriu de aromâni și cu posibilitatea de a se bucura de asistența cultural-identitară acordată de statul înrudit, adică de România.
Românii din Ungaria și cei din Bulgaria, state vecine și aliate, membre UE și NATO, fac în continuare obiectul politicilor sau practicilor asimilaționiste, în contrast cu tratamentul aplicat de către România minorităților maghiară și bulgară.
...
De asemenea, avem în vedere neglijarea de către guvernul de la Chișinău a necesităților cultural-identitare ale compatrioților din raioanele Taraclia și Ceadâr-Lunga, singurele centre raionale în care nu există nicio formă de învățământ în limba română, chiar dacă asemenea cereri au fost formulate în mod repetat de către locuitori.
...
Un motiv de regret profund este și faptul că în ultimul an, contrar prevederilor legale, necesităților din teren și demersurilor noastre repetate, niciun Institut Cultural Român nou nu a fost înființat. Primele pe lista de așteptare pentru înființare sunt de foarte mulți ani ICR Moscova și ICR Kiev cu filială la Cernăuți. România nu are niciun motiv plauzibil și nicio scuză acceptabilă pentru această stare de lucruri. Vom remarca în context că regretăm profund și recenta desființare a Direcției Românii din Afara Granițelor din cadrul ICR București.


http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27779-2018-05-24-09-53-49.html

Google Translate:

The ODIP Unionist Organization is issuing an alarm signal related to the only Romanian language teaching school in Taraclia, Basarabia district ...
Walls damaged and ready to collapse, study rooms full of mold, destroyed furniture - is the picture as if it were from a horror movie. In fact, it is the tough reality faced by students, teachers and locals in Taraclia district for years. The only Romanian school in the district with 43 000 inhabitants is risky to be closed because of the disastrous state it has reached, transmits Romanian Global News.
In the Romanian school in Aluatu village, Taraclia district (or as it is called today - the gymnasium - Dimitrie Cantemir kindergarten) teaches 50 pupils, and from September 1, 2018, another 20 young people will come. Even if 10 of the 26 villages in Taraclia district bear Romanian names, children are violating their right to study in Romanian. Several years ago, the locals alerted the authorities, who, due to the lack of financial means, came up with a solution - merging the school and the Romanian kindergarten from the locality. Thus, the gymnasium "Dimitrie Cantemir", which later benefited from over 2 million lei of aid from Romania, was born, but since the Social Investment Fund in Moldova allocates money only for kindergartens, the part of the building where the school is located the school looks pretty good, but it is bitter and bitter inside it, it is misery, there are anti-sanitary conditions, and the study rooms are abundant in mold. pupils learn in conditions out of the ordinary! A wall in the school is so damaged that if you close the door, you will have the impression that you will find the wall above you, "said Vlad Bileţchi, president of UNIREA - ODIP Association, which was reported to the locals and visited the educational institution.
At the same time, teachers complain that the authorities ignore the cry of help, as they will "rediscover everything that remains Romanian in the district." "For 26 preschoolers they occupied seven gymnasiums, but these children will come to this I personally believe that they have done this so that we are not Romanian, but Russian, like everyone here! ", said former local teacher Vasile Turcanu.
Thus, the unionists launched a large fundraising campaign to save the Romanian school in Aluatu village and call on people of good faith to get involved. "We can not be indifferent! We can not let a Romanian school be closed in the Centenary Year. That would be a shame, a disaster. Thus, we launch the campaign "Union makes the power! We are saving the Romanian school. "According to the calculations we have made on the spot, it is needed 197,000 lei for the current school repair," Vlad Bileţchi, president of UNIREA - ODIP Association, said.
Those who want to help save the Romanian school in Aluatul village, Taraclia district, can do it by visiting https://odip.md/doneaza/.
VIDEO - https://boards.wetransfer.com/board/srdymi3a7n70fw6dw20180523110256/latest
or https://www.youtube.com/watch?v=dT-R_VoMyd0&feature=youtu.be
1
Приятел на България
24.05.2018 12:21:27
0
0
Deputat Constantin Codreanu: „În ultimul an situația drepturilor naționale ale românilor din afara granițelor țării a regresat”

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27777-2018-05-24-09-45-28.html

"De asemenea, avem în vedere neglijarea de către guvernul de la Chișinău a necesităților cultural-identitare ale compatrioților din raioanele Taraclia și Ceadâr-Lunga, singurele centre raionale în care nu există nicio formă de învățământ în limba română, chiar dacă asemenea cereri au fost formulate în mod repetat de către locuitori."

Organizația Unionistă ODIP trage un semnal de alarmă legat de singura școlă cu predare în limba română din raionul Taraclia, din Basarabia…

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27779-2018-05-24-09-53-49.html

Готви ли се отмяна на гагаузката Автономия в Молдова от страна на тамошната про-румънска власт като мярка против евентуални (справедливи) искания за автономия от страна на българите в Молдова и унгарците (може би и украинците) в Румъния???
Българите в Молдова очевидно са дискриминирани спрямо гагаузите. След бъдещото твърде вероятно поглъщане на Молдова от Румъния и края на незавимата държава Молдова единственият начин за предотвратяване появата на унгарската автономия в новата, по-голяма Румъния е да се отмени гагаузката още преди това поглъщане. Иначе унгарците ще добият териториално-етническа автономия по образец на гагаузите.
Струва ми се че се търсят поводи за отменяне на гагаузката автономия, например: "румънците" (тоест молдованите) били дискриминирани от властите на гагаузката автономна област. Ако и беше така това не е причина за отменяне за гагаузката автономия а само за подобряване на правата на тамошните "румънци" чрез наредба от страна на гагаузките власти.
Очквайте и русофилията и русофонията на гагаузите и тараклийските българи да бъдат използвани като "оръжие", тоест аргумент против гагаузката автономия, България и евентуалното искане на автономия от българите в Молдова от страна на румънските власти в пропагандата им при правителствата на големите държави (тоест "Великите Сили") от Запада (в това число САЩ, Германия, Франция и Великобритания).
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки