Когато компетентните органи отказват съдействие


Когато компетентните органи отказват съдействие
23 Юни 2016, Четвъртък


Имам вилно място край село Големо Бучино, преди няколко години си построих и къща с тенденция да се преселя там да живея, след като се пенсионирам.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Парцелите в тази част на селото са на планински скат. Преди две години в района се активира свлачище, което стигна до дворното място на съседите, които постоянно живеят там и имат малко дете.
Няколко семейства се обединихме, писахме писма до кметския наместник, до кмета на град Перник, до областния управител. Никой отникъде не ни отговори. Пращали сме сигнали и до Комисията по бедствия и аварии - нищо.
Г-н Митев, не вярвам, че няма закон или някаква нормативна уредба, които да указват как се процедира в този случай. Все има начин институциите да се задвижат, но аз вече съм изчерпан откъм идеи. Моля ви за съвет как да подходим? Към кого да се обърнем?

Драгой Братанов,
София

Правилно сте се обърнали към посочените административни органи и органи на местно самоуправление. Всяка от горепосочените институции би следвало да предприеме  определени действия и най-малкото да ви отговори след подадено предложение или сигнал.
Това следва от разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Той урежда производството, което се развива във връзка с предложенията и сигналите, подадени до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции. Такива са кметът на общината и областният управител, до които сте се обърнали.

Уредбата не се прилага за предложенията и сигналите, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.
Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на органите, които осъществяват публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи.
Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Органите, които осъществяват публичноправни функции, са длъжни да разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно. Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на АПК.
Право да подава предложение или сигнал има всеки гражданин или организация, както и омбудсманът.
Организацията на работата с предложенията и сигналите се определя в устройствените правилници на органите, които осъществяват публичноправни функции, като те отговарят за цялостната работа с предложенията и сигналите.

Организирането на работата може да бъде възложено на овластени от тях длъжностни лица. Органите, които осъществяват публичноправни функции, са длъжни да приемат граждани и представители на организации и да изслушват техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.
Формата на предложенията и сигналите може да бъде писмена или устна, като те могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща.

Нормативна база

Подадените по описания ред предложения и сигнали се регистрират. Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения. 
Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Сигналите не могат да се решават от органите или от длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са основателни, и ги уважат.
Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица. 
Органите, до които са подадени предложения и сигнали, разясняват на подателите техните права и задължения. За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.
Средствата за изясняване на случая се определят от органа, компетентен да постанови решението, освен ако друг нормативен акт предписва доказването да се извърши по определен начин или с определени средства.

Организациите са длъжни да дадат исканите им документи, сведения и обяснения в срока, определен от административния орган, компетентен да постанови решението. Гражданите са длъжни да представят исканите им документи и да дават сведения, освен ако това може да увреди техните права или законни интереси или да накърни достойнството им.
Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се посочват мотивите за това.
Органът, който е постановил решението, взема мерки за неговото изпълнение, като определя начина и срока за изпълнението.
Производството по предложенията и сигналите приключва с изпълнението на решението.
В следващите редове ще разгледаме конкретните правила относно производствата по подадените предложения и сигнали.

Предложения

Предложенията се правят пред органите, компетентни да решат поставените в тях въпроси. Преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.
Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Решението, постановено по направено предложение, не подлежи на обжалване.

Сигнали

Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. Преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.
Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност, освен ако органът, компетентен да се произнесе, разпореди изпълнението да се спре до постановяване на решението.

Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.
Когато уважи сигнала, органът взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица. Ако не признае основателността на сигнала, органът в срок един месец от подаването му го изпраща заедно със своите обяснения на съответния по-горестоящ орган, за което уведомява подателя.

Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му. Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях. Когато сигналът е препратен до компетентния орган от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те. При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване.

Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от органа, който го е постановил, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят. При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия.
Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят. Органът, на който е възложено изпълнението на решението по сигнала, уведомява за изпълнението органа, постановил решението. 
След като във вашия случай разписаните в АПК процедури за произнасяне по направените предложения и сигнали не са спазени, следващата резонна стъпка е да се обърнете със сигнал до омбудсмана на републиката, както и до прокуратурата за оказване на съдействие. 

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки