При строителство на завод в частен имот


28 Април 2016, Четвъртък


След смъртта на майка ми намерихме нотариален акт за парцел в родното й място Монтана. Разбрахме, че на този парцел днес има построен завод.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Можем ли да заведем иск за обезщетение за собствеността ни и към кого по-точно – към собствениците на завода или към общината, която е допуснала на частен терен да се извършва строителство, без да бъдат потърсени собствениците на земята?
Красимира Ненова

От краткото ви и непълно изложение не става ясно от коя година е нотариалният акт за собственост. Това е необходимо именно с оглед отговора на въпроса може ли и към кого да заведете иск за обезщетение. В тази връзка са възможни различни хипотези. Ще разгледаме основно тази, при която имотът е одържавен и върху него е изграден заводът. Приложение в този случай ще намери специалният Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.

Съгласно този закон се възстановява собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост, които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми, или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени. Възстановява се собствеността и върху всички движими и недвижими имущества, отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г. Собствеността върху имотите се възстановява на лицата, от които те са били отнети, или на техните наследници по закон или други правоприемници. Правото на лицата да получат възстановяване на собствеността се установява с факта, че тя е била отнета от тях или от техните праводатели.

Претенциите на трети лица за права върху същите имоти не са пречка за възстановяване собствеността на лицата, от които те са отнети. Споровете между претендентите се решават между тях по исков ред. Когато не са налице условията за възстановяване на собствеността върху имотите, бившите им собственици или техните наследници се обезщетяват по ред, определен със Закона за обезщетяване на одържавени имоти. Собствеността върху имотите се възстановява, ако собствениците не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг равностоен недвижим имот. Получаването на облигации не се смята за обезщетяване.

Собствениците на такива имоти или техните наследници, които не са получили обезщетение, могат да предявяват искове за възстановяване на собствеността върху тези имоти в случаите, когато те са придобити от трети лица в нарушение на нормативни актове, както и чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт. Искът се предявява в едногодишен срок от влизането на този закон в сила. Производството по тези дела е безплатно.

 Собствениците или правоприемниците на собственици на имоти, одържавени по законите и начините, посочени в чл. 1 и 2 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, но които не могат да бъдат върнати реално, защото са станали публична собственост на държавата или на общините, придобити са добросъвестно от трети лица, или върху тях са извършени, при спазване на действащото законодателство, строежи или други промени, които не позволяват реалното им връщане, имат право:

1. или на съсобственост върху обектите, изградени върху земите им, или върху терените, към които тези земи са присъединени, в идеални части, съответстващи на действителната пазарна цена на техните земи;
2. или на част от акциите или дяловете на търговските дружества, в дълготрайните активи на които са били включени тези земи, съответстваща на стойността на идеалните им части, установена по реда на т. 1;
3. или на компенсаторни записи на стойност, равна на стойността на идеалните им части, установена по реда на т. 1.Собствениците имат право да изберат начина на обезщетение с изключение на случаите, когато земите са станали публична собственост на държавата или на общините до 25 февруари 1992 г., придобити са до тази дата от добросъвестни лица, или на такива лица е отстъпено законно право на строеж и строежът е бил започнал при влизането на този закон в сила. 

Когато върху одържавената, отчуждената или незаконно отнетата земя са извършени строежи или са направени други промени без законно основание или след 25 февруари 1992 г., собствеността върху земята се възстановява реално, а отношенията между собственика и строителя, респективно извършилия промените, се уреждат съгласно чл. 73 и 74 от Закона за собствеността. Добивите и обезщетенията по чл. 73 от Закона за собствеността се дължат от 25 февруари 1992 г. Когато имотът е превърнат след 25 февруари 1992 г. в публична собственост на държавата по закон или с решение на Министерския съвет, или на общината - с решение на съответния общински съвет, той се заплаща на собствениците по действителни пазарни цени към деня на влизане в сила на този закон от държавата чрез Министерството на финансите или от общината, извършила превръщането. 

Ако имотът не е бил одържавен, може да заведете дело за обезщетение срещу собственика на завода, както и срещу общината по специалния Закон за отговорността на държавата и общините за вреди. Проверка за това чия собственост е имотът към момента може да направите в Агенцията по вписвания като посочите имота и неговото местонахождение и поискате копие на партидата му.  Съветваме ви да се обърнете към адвокат за оказване на съдействие във връзка с евентуалното водене на дело. Препоръчваме ви да подготвите копия на всички документи, доказващи правото ви на собственост върху въпросния имот - нотариалния акт, удостоверение за наследници, копие на партидата на имота от Агенцията по вписванията и др. 

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки