Как се прилага Законът за етажна собственост при ремонт на покрив


21 Януари 2016, Четвъртък


Аз и моето семейство обитаваме стара кооперация в центъра на София. Общо 10 фамилии живеем на този адрес. Съгласно Закона за етажната собственост


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

направихме общо събрание, на което взехме решение да съберем по 1000 лева от семейство, за да ремонтираме покрива, който е в много тежко състояние.
Делегирахме права на домоуправителя да намери подходяща фирма и да се спазари за цената на ремонта с нея. На два пъти се събирахме, домоуправителят ни раздаваше хвърчащи листи с „оферти“, от които мнозинството избра най-евтината. Платихме парите, дойдоха майстори и започнаха да работят. На третия ден обаче ни беше казано, че парите няма да стигнат и че трябва да платим още, за да бъде довършен ремонтът. Ние, разбира се, отказахме.

Оказа се обаче, че сме се договорили не с фирма, а с бригада от частни лица, зад която не стои юридическо лице. Адвокати ни казаха, че договорът, подписан с тези хора, няма юридическа стойност и било въпрос на добра воля от тяхна страна да си изпълнят ангажимента, за който предварително им е платено.
Вярно ли е това? Посъветвайте ни какво да направим и къде да търсим правата си?
Група потърпевши от София

Съгласно чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, договорите имат сила на закон за страните по тях. Очевидно между етажната собственост и строителната бригада е налице договор.
Доколкото очевидно става въпрос за договор за изработка за същия, не се изисква форма за действителност, от което следва, че договорът е действителен. За завеждането на гражданско дело обаче е необходимо договорът да е в писмена форма за доказване на договорните отношения. На следващо място е необходимо да предявите граждански иск, за да защитите правата си по договора.

Гражданският иск се предявява с подаването на исковата молба в съда. В исковата молба се излагат обстоятелствата по случая и се отправя  искане до съда например да бъде развален или прекратен договорът. Написването на исковата молба е дейност, изискваща много добри юридически познания, поради което ви препоръчваме да потърсите правен съвет от адвокат.
Исковата молба трябва да бъде написана четливо на български език и да съдържа някои задължителни елементи:

1.Посочване на съда;
2.Името и адресът на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и ЕГН на ищеца (за физическо лице), или ЕИК (за юридическо лице);
3.Цената на иска, когато той е оценяем;
4.Изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
5.В какво се състои искането;
6.Подпис на лицето, което подава молбата.

В исковата молба ищецът посочва всички доказателства и обстоятелствата, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства.
Когато представяте на съда документи, които не са оригинали или официално заверени копия, трябва да ги заверите чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от име и подпис. Възможно е съдът, да ви задължи в определен срок да представите оригинала или официално заверен препис.

Към исковата молба се прилагат:
1. Доказателство, че имате качеството на пълномощник на ищеца, ако подавате молбата вместо него: напр. пълномощно. Във вашия случай, ако подавате иска от името на управителя на етажната собственост.
2. Вносна бележка за платена държавна такса – в размер на 4% върху претендираната сума, ако искът е оценяем, но не по-малко от 50.00 лв. Ако искът е неоценяем, таксата варира от 30 до 80 лв.
3. Екземпляри от исковата молба и от приложенията към нея за всеки от ответниците, според броя им. В случая за всеки от бригадата.

За улеснение на съда подредете доказателствата по реда, по който са описани в исковата молба, като най-отпред поставите вносната бележка за държавната такса и пълномощното.
Молбата се входира в регистратурата, като при завеждането ще получите входящ номер и такъв ще бъде поставен на вашия екземляр. По този входящ номер впоследствие можете да направите справка за образуването и насрочването на делото.
Входираната преписка се придвижва до председателя на съда, където чрез компютърна система за случайно разпределение на дела тя се разпределя между съдиите в съда и получава номер на дело по описа за съответната година.

Внимателно четете съобщенията, които ще получавате от съда!
Те съдържат важни указания, като например за отстраняване на нередовности в определен срок, без изпълнението на които съдът няма да даде ход на делото. За да запазите правата си, е важно стриктно да спазвате и указаните от съда срокове за извършване на съответните действия.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки