Възстановяване на здравноосигурителни права


Възстановяване на здравноосигурителни права
19 Ноември 2015, Четвъртък


Имам неплатени здравни осигуровки за 9 месеца през периода 2013-2014 година. През този период бях безработен и нямах никакви доходи.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

В момента редовно плащам осигуровките си, тъй като вече работя. Оказа се обаче, че имам прекратени здравноосигурителни права и не мога да се лекувам по Здравна каса заради старите си задължения, които не съм покривал не от нежелание, а поради липса на финансови средства. 
Чух, че ако платя две или три вноски наведнъж, ще си възстановя временно правата. Въпросът ми е, доколко това отговаря на истината?
Има ли всъщност давностен срок при тези задължения и какво ще стане, ако изобщо не ги платя?
Иван Михов,
Сливен

Интересуващата ви уредба се съдържа в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Съгласно чл. 33 и следващите от този закон, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава, но постоянно живеят на територията на Република България;
Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

Задължението за осигуряване възниква за всички български граждани - от влизането на закона в сила, а за новородените - от датата на раждането;
Правата на осигурените възникват за новородените - от датата на раждането, а за всички останали - от датата на заплащането на здравноосигурителната вноска.
Правата на осигурения са лични и не могат да бъдат преотстъпвани (прехвърляни).

Задължително осигурените имат право:
1. да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
2. да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК;
3. на спешна помощ там, където попаднат;
4. да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;

5. да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;
6. да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите;
7. да получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
8. на трансгранично здравно обслужване.

Задължително осигурените лица имат право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК, когато не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ. Жалбата се подава като в нея се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания:
1. отчетена, но неизвършена медицинска дейност;
2. качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в националните рамкови договори;
3. отказан достъп до медицинска документация;
4. получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание.

Хората, които трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителни вноски, са:
* самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;
* лица, които не подлежат на осигуряване на друго основание по  Закона за здравното осигуряване. Такива са например:
- безработните, които не получават обезщетение за безработица;
- студентите във висши училища, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст, както и тези редовна форма на обучение над 26-годишна възраст;
- докторантите, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст;

- ученици, навършили 18-годишна възраст - за периода от завършване на средното им образование до записването им във висше учебно заведение или до започване на работа;
- лице, наето по „граждански договор“ (без трудово правоотношение), ако не е осигурено на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.
- морските лица и други.

Лицата, които  плащат  здравноосигурителна вноска за себе си, внасят тази вноска по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния си адрес чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

Това е така, тъй като давностният срок за периодични платежи, каквито са вноските за здравно осигуряване, е три години съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през ноември  2015 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от януари 2013 г. до септември 2015г. (включително).
Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, при условие че сте платили всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.

Здравноосигурителните вноски се плащат:
• по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.
• по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП "Здравноосигурителен калкулатор".
Необходимо е да знаете, че дължимите здравноосигурителни вноски се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.
Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за своя сметка, се дължат до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Ако дължимите ви здравноосигурителни вноски са платени, но все още това не е отразено в системата, а трябва да постъпите спешно в болнично заведение, можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

Лицата, които не са осигурени на друго основание и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка, следва да имат предвид, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски към НАП, трябва да подадат декларация образец 7. Самоосигуряващите се лица, които желаят да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, следва да подадат заявление по чл. 2а (Приложение 10) от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите чрез електронната услуга на НАП "Здравноосигурителен калкулатор"
Повече информация за определяне на здравноосигурителните вноски, както и за начините за плащане, указания за попълване на платежни нареждания и др. може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700, на цената на един разговор.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки