Процедури за рекламация на инвалидна протеза


Процедури за рекламация на инвалидна протеза
05 Ноември 2015, Четвъртък


Беше ми изработена протеза на десен долен крайник до над коляното от пловдивската фирма „Алфа медикъл“. Съгласно предварителната уговорка,


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

всички процедури следва да се извършат в дома ми от  специализиран мобилен екип от фирмата (тъй като съм инвалид 96%). При пробата на готовата протеза се установи дефект, който ми причини травми. Сервизните техници се опитаха да отстранят дефекта, но неуспешно и ми дадоха указания да я ползвам известно време, след което тя щяла да „улегне“. След това още два пъти по моя молба идваха да правят корекции, но нищо не се промени.

Принуден съм да направя рекламация, тъй като дефектите не са по моя вина. Оказа се обаче, че за да направя такава, ми е необходим рекламационен протокол. По обясними причини не мога да отида до фирмата лично да си взема, а мобилният екип не иска повече да идва у дома. Как да постъпя, за да си получа този протокол?

Георги Чалъков,
Върбица

Процедурата по рекламации е уредена в Закона за защита на потребителите – чл. 122 – 129.
Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно или писмено.

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. 
Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.
При предявяване на рекламация търговецът или упълномощено от него лице задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.
Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.
Във вашия случай следва да поискате от мобилния екип от специалисти на фирмата да изработят рекламационен протокол в дома ви, след като съобразно рекламата и предварителната ви договорка е предвидено всички процедури да се извършват там.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки