До 25 000 евро помощи за младите земеделци


До 25 000 евро помощи за младите земеделци
19 Май 2015, Вторник


Условията за субсидирането са описани в новата наредба за прилагането на подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.


Министерството на земеделието и храните публикува проект за нова наредба за субсидирането по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Помощта ще се отпуска на кандидати, отговарящи на изискванията за действащ фермер по смисъла на чл. 9 от Регламент № 1307/2013 на ЕС в рамките на 18 месеца от установяването му като такъв.

В случай че кандидатът не отговаря на това условие, той пак може да получи субсидиране, но само ако докаже, че напълно се вмества в определението за млад земеделски производител и същевременно упражнява ефективен и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове в даденото стопанство.

В наредбата са описани детайлно критериите за кандидатстването по подмярката. Според тях ще се подпомагат проекти, представени от физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност. Към датата на подаването на заявлението те трябва да отговарят на следните условия:

- да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители;
- да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
- икономическият размер на стопанството им, измерен в стандартен производствен обем, да е в границите между левовата равностойност на 8000  - 16 000 евро стандартен производствен обем;

- към датата на подаване на заявлението за подпомагане да са собственици, наематели или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
- да са собственици или наематели на сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- да не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба или по мерките от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от ПРСР 2014- 2020г.;
- да не са подали документи за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 8.6.

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;
- да не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г;

- да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
- да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро. Тя се предоставя за максимум 5 години. Изплащането й се извършва на два етапа: 12 500 евро в левова равностойност след сключване на договора за предоставяне за субсидиране и остатъкът до пълната сума – след извършена проверка на разплащателната агенция, която установи точното изпълнение на представения при кандидатстването бизнес план.

С предимство ще бъдат субсидирани проектите, които са:
- подадени от кандидати, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
- за дейности, които се осъществяват в секторите "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци";

- от фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или притежават сертификат за такова производство на земеделски продукти и храни по смисъла на регламента за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
- с бизнес план, предвиждащ създаването на нови работни места.

На млади земеделски производители, които за пръв път започват да се занимават със земеделие и са управители на стопанството, с което кандидатстват, също може да бъде предоставено подпомагане за инвестиции. То обаче може да бъде за не повече от 24 месеца от датата на основаване на земеделското стопанство.


В категории: Съвети за земеделието , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки