Недокументирана договорка за делба на земя


15 Януари 2015, Четвъртък


Прадядо ми е оставил наследствени земи, които устно са разделени между трите му деца, но днес трябва да се направи писмена делба.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Само че в тази устна делба сестра му с няколко декара (едно лозе) е ощетена и сега дъщеря й не е съгласна и иска да вземе повечето земя. Но дядо, откакто държавата връща земите на собствениците, започва да обработва и стопанисва лозята - това, което му се полага според устната уговорка. Как мога да запазя устно разделените лозови масиви, при условие че дядо ми повече от 10-15 години си ги работи сам?
Георги Руменов,
Средец

Всеки съсобственик може да иска доброволна или съдебна делба на общата вещ дори и тогава, когато съществува противна уговорка, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Уредбата на делбата на наследство се съдържа в глава пета от Закона за наследството (ЗН).

Най-добрият, лесен и бърз вариант е провеждането на процедура по доброволна делба. Доброволната делба се извършва във формата на договор с нотариална заверка на подписите като договорът се вписва в Имотния регистър към Агенцията по вписванията. ЗН в чл. 75, ал. 2 разпорежда, че делба без участието на един от сънаследниците е нищожна. Тази норма цели да защити правата на всеки от сънаследниците, но нейното стриктно спазване може да доведе до практическа невъзможност за подялба на общата вещ.

Ето защо чл. 35, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) е създал известно облекчение, когато някой от съсобствениците отсъства. Законът разпорежда, че при участие в делбата на отсъстващи е необходимо предварително разрешение на районния съд.
Съдът, след подадената молба, взема становище как да се защитят интересите на отсъстващите и именно в такава насока дава съответното разрешение. Всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно.

Когато е налице неравенство на дяловете, то се изравнява с пари. Имотите, които не могат да се поделят удобно, се изнасят на публична продан. Наследникът - земеделец-стопанин, който живее в или близо до населеното място, където се намират наследствените непокрити недвижими имоти, за да допълни притежаваната от него земя до размер на средния тип частно трудово земеделско стопанство, може да изкупи от останалите сънаследници, които не живеят в същото населено място или близо до него или пък не се занимават със земеделие, падналите им се в дял непокрити недвижими имоти.

Преди да се пристъпи към съставяне на дяловете, всеки сънаследник трябва да привнесе в наследството това, което дължи на наследодателя, а също и това, което дължи на другите сънаследници във връзка със съсобствеността помежду тях. Ако той не извърши привнасянето в натура, сънаследниците, които имат право да го искат, получават в своя дял част от наследствените имущества, равна на дължимото по стойност, а ако е възможно - и по вид. При съставяне на дяловете не се допуска разделянето на нивите на части, по-малки от 3 декара, на ливадите на части, по-малки от 2 декара, и на лозята и овощните градини на части, по-малки от 1 декар.

Когато при извършването на делбата бъде пропуснато някое наследствено имущество, то се поделя допълнително. Делбата се обявява за нищожна, когато е извършена без участието на някой от сънаследниците. Тя може да бъде оспорвана поради погрешка, когато при извършването й някой от сънаследниците е увреден с повече от 1/4 от стойността на дела му.
В този случай искът за оспорване на делбата не може да бъде предявен след изтичането на 1 година от извършването й. Ако преди постановяване на решението от последната съдебна инстанция делът на увредения бъде допълнен в пари или натура от останалите сънаследници,  извършената делба запазва действието си.    

Препоръчваме ви да постигнете съгласие помежду си и да извършите доброволна делба, в противен случай ще се наложи да се обърнете към съда. Към съдебната делба се пристъпва тогава, когато страните не могат доброволно да прекратят съсобствеността. Тя е по-трудният и бавен начин, избран от съсобствениците заради необходимостта от арбитър в спора. За допускане на съдебната делба се предявява иск пред районния съд.
Съгласно чл. 278 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако става въпрос за делба на наследство, към исковата молба трябва да се приложат: удостоверение за смъртта на наследодателя и за неговите наследници; удостоверение или други писмени доказателства за възникването на съсобствеността; преписи от молбата и приложения за другите сънаследници.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки