Право на българско гражданство


Право на българско гражданство
31 Юли 2014, Четвъртък


Аз съм македонски гражданин и от 10 години живея в България. От юни 2009 г. имам и статут на постоянно пребиваващ чужденец.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Минали са пълни пет години, откакто съм получил необходимите документи. Означава ли това, че имам право на българско гражданство вече и ако имам, как мога да си го получа?
Йордан Здравецки, София

Уредбата на интересуващия ви въпрос се съдържа в чл. 12 от Закона за българското гражданство. Съгласно тази разпоредба лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:

1. е пълнолетно;
2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и  срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление,  освен ако е реабилитирано;

4. има доход или занятие, което му дава възможност  да се издържа в Република България;
5. владее български език, което се установява по ред, определен с  наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
6. е освободено от досегашното си гражданство или  ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско  гражданство.
Ако отговаряте на посочените законови изисквания, ще можете да придобиете българско гражданство.  

Необходимо е да се снабдите със следните документи
1. Молба по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1от 19 февруари 1999 г. за  прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство. Молбата трябва да  бъде написана на български език.
2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от  съответния български или чуждестранен компетентен орган.

3. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в Република  България, в което се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, което  трябва да е непрекъснато и не по-малко от 5 години към датата на подаване на  молбата.
4. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той  пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя  свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за  съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското  гражданство.

5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно  производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудово или служебно  правоотношение, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за  предходната година, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните  осигурителни вноски.

7. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на  образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България (основно, средно, колеж или висше).
8. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.

9. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба № 1.
10. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена
11. Автобиография
12. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.

13. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
14. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

15. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщение, че Съветът по  гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на  българско гражданство.

Документите, представени от заинтересуваните лица, трябва да отговарят на изискванията за легализация и заверки както и да бъдат снабдени с превод на български език, който се извършва по предвидения в Правилника за легализациите,  заверките и преводите на документи и други книжа.

Молбата, заедно с останалите необходими документи, се подава лично в Министерство на правосъдието, където се регистрира в дирекция „Административно обслужване и канцелария”, ул.  „Славянска” № 1 от 9,00 до 17,30 часа . При подаването на молбата с молителя се провежда интервю на български език по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско  гражданство” в първия работен ден след регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария” всеки работен ден от 13,30 до 16,00 часа на ул. „Аксаков” № 5, ет. 1.

При нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина, където интервюто на български език с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

1
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
1
zad kulisite na kapitana pe
03.08.2014 07:33:58
0
0
pravo na balgarsko grashdanstvo imat vsishki rodeni v balgaria ,vsishki s balgarski proishod ,vshishki s balgarsko samosasnanie ,vsishki doprinesli za blagoto na balgaria i vsishki koito platjat edna taksa kato naprimer za bahamski pasport taksata beshe 50 hiljadi
US $ sega moshe i da e 150 hiljadi US $ .i tesi koito pravjat znashitelni kapitalovloshnia v balgaria
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки