Настаняване под наем в общинско жилище


Настаняване под наем в общинско жилище
Правилата за настаняване под наем в община Кърджали са уредени в специална наредба
16 Януари 2014, Четвъртък


Подадох молба за жилище в Община Кърджали, но оттам ми отговориха: „Имаш имот, продаваш имота и си купуваш жилище”.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Законно ли е това и не е ли проява на дискриминация?
Григор Кючуков,
Кърджали

Установяването на жилищни нужди и настаняване под наем в община Кърджали е уредено в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища (Наредбата). Право да кандидатстват за картотекиране и настаняване в общинско жилище под наем имат нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия:

1. лицата да са само български граждани;
2. да не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на страната, когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията;
3. да не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;

4. да не притежават нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност, или идеални части от такива имоти (фабрики, работилници, магазини, ателиета, складове и др.);
5. да не са носители на право на ползване върху жилищен или вилен имот по т. 2 или реално обособена част от такъв имот;

6. да не са прехвърляли имоти по т. 2, т. 3 и т. 4 на други лица след 13 юни 1991 г., включително и срещу задължение за издръжка и/или гледане, и запазване право на пожизнено ползване, с изключение на прекратяване на съсобственост, или дарение в полза на държавата или общината;
7. месечният доход на член от семейството да не надвишава две минимални работни заплати за страната;

8. да не притежават налични парични средства по влогове, акции и дивиденти на стойност по-голяма от 5000 лева;
9. да не притежават МПС, земеделска техника и земеделска земя  на стойност по-голяма от 5000 лв.

10. към момента на картотекиране заявителят да е с постоянен и настоящ адрес не по-малко от 5 години в гр. Кърджали, и населените места в община Кърджали с картотека;
11. наемното правоотношение за общинско жилище, в което са били настанени като общински наематели, не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост;

12. обитават недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите, определени с чл.19 от настоящата наредба : 1. на едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ; 2. на двучленно семейство/домакинство - до 50 кв. м жилищна площ; 3. на тричленно и четиричленно семейство/домакинство - до 65 кв. м жилищна площ; 4. на семейство/домакинство с 5 и повече членове – тристайно или четиристайно жилище.
13. да нямат задължения към общината.

Ако вие отговаряте на горните условия, но ви е отказано настаняване под наем в общинско жилище в резултат на пряка или непряка дискриминация по един или повече от следните признаци: пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние, може да се обърнете с жалба към Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

Жалбата се подава в писмена форма и трябва да съдържа:
1. името на подателя;
2. адреса на подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дата и подпис на лицето, което подава жалбата.
Адресът и телефонният номер на КЗД са следните: гр. София 1125,  бул. Драган Цанков N35, тел : 02 /807 30 30.

Дадените отговори не заместват, а предполагат консултацията с адвокат


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки