Вече няма да знаем за отровите във въздуха


16 Февруари 2010, Вторник


На 4 февруари получихме отговор от г-жа Ваня Григорова –  директор на Изпълнителната агенция по околна среда на наше запитване от 26 януари. Публикуваме го без редакторска намеса по нейно настояване. Искахме отговор защо от средата на януари т.г. МОСВ престана да публикува данни за нивата на замърсяване със сероводород и ред още  контролирани замърсители. Уважаема г-жо Касабова,
           
Относно повдигнатите въпроси Ви информирам за следното:

Промените във формата и обхвата на ежедневния бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната се наложиха във връзка с изпълнение на изискванията за предоставяне на информация на населението на влязналата в сила Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. В Приложение ХVІ от директивата са посочени изискванията на Европейския съюз за вида и обхвата на информацията, която следва своевременно да се предоставя на обществеността. Съгласно приложението атмосферните замърсители, за които трябва да се предоставя ежедневна информация на населението са серен диоксид, азотен диоксид, прахови частици (най- малко ФПЧ10), озон и въглероден диоксид. Приложението регламентира съдържанието на предоставяната информация, вкл. превишение на съответните норми, прогнозни данни, информация за чувствителните групи от населението, здравен ефект и препоръчително поведение, превантивна дейност.
Въз основа на гореизложеното се наложиха редица промени в информацията, която се предоставяше на населението до 2009 г. В съответствие с изискванията в ежедневния бюлетин вече се включва информация само за нивата на основните показатели за качеството на атмосферния въздух - серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ10, озон и въглероден диоксид.
В бюлетинът е включена подробна информация за реда и начина за предоставяне на информация на населението в случай на алармиране, съгласно изискванията на утвърдената от МОСВ „Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон”.
Бюлетинът съдържа подробна информация за влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху здравето на населението и източници на замърсяване (http://nfp-bg.eionet.eu.int/).
Публикувани са и населените места и атмосферните замърсители, по които са разработени общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух (http://nfp-bg.eionet.eu.int/eea/bg/publicat/KAV/index.htm).
Информация за нивата на общ прах, ФПЧ2.5, бензен, оловни аерозоли, арсен, кадмий, никел, полиароматни циклични въглеводороди и някои специфични за страната замърсители, като амоняк, фенол и сяровъглерод се представя на национално ниво в тримесечните бюлетини за състоянието на въздуха в страната и в Годишния доклад за състоянието на околната среда (http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletinsr-m.html.).
В допълнение към гореизложеното Ви информирам, че е разработена система за прогнозиране нивата на озон (СПО) в атмосферния въздух, която предстои да бъде въведена в експлоатация. Информацията от СПО ще бъде предоставяна в реално време на обществеността чрез страниците на ИАОС и на съответните РИОСВ.
Конкретно за Вашето запитване Ви информирам, че информация в „близко до реалното време” за нивата на всички атмосферни замърсители в Бургас (вкл. и за специфичните) се представя на информационно табло в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Бургас. Подобни информационни табла са инсталирани и в редица други общини, като Русе, Никопол, Силистра, Свищов, Ст. Загора, Казанлък и София.
За нуждите на Вашия вестник Ви препоръчвам за получаване на допълнителна информация, извън публикуваната на национално ниво, да се обърнете към РИОСВ Ст. Загора и РИОСВ Бургас.


С уважение,    
Изпълнителен директор: (Ваня Григорова)


Ваня Григорова


0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки